Apel
Domnului Președinte al României, Ion Iliescu
Parlamentului României - comisia juridică
Avocatul Poporului
Serviciului Român de Informații
Agenției Române de Presă
        Suntem comuniști. Asemeni nouă sunt mulți cei ce consideră că atractivitatea, luminozitatea și umanismul ideilor comunist-marxiste rămân vii atât timp cât există societate ierahizată, polarizată, nedemocratică și antipopulară ce caracterizează lumea de azi.

        În Romania acestor ani s-au declarat comuniste diferite grupuri, alcătuite din tineri și vârstnici, unii foști membri ai Partidului Comunist Român, alții nu. În ciuda șicanărilor, intimidărilor și amenințărilor, constituenții acestor grupuri și-au asumat deschis consecințele opțiunii lor și au încercat de șase ori a-și legaliza propriile asociații. Cererile lor au fost sistematic respinse de către organele judiciare pe motiv că asociațiile comuniste sunt de sorginte comunistă și, ca atare, reprezintă un pericol pentru siguranța națională.

        Fără îndoială că, pentru orice regim democratic, prevenirea, izolarea și dezamorsarea oricăror extremisme sunt caracteristici definitorii. În consecință Constituția României interzice discursurile, ideologiile și acțiunile teroriste, xenofobe, șovine și rasiste. Dar, în absența unei legislații riguroase, care să expliciteze amănunțit fapta incriminată, sunt posibile excese și abuzuri generatoare de manifestări necontrolate. Așa se face că, printr-o redactare enigmatică a articolului 3 pct. "h" din Legea privind Siguranța Națională a României, anticomunismul și antimarxismul a devenit expresia fidelității față de țară. "Cei puri", adică cei ce pretind că au mers pe drumul Damascului, atacă fără rezerve comunismul și marxismul, respectiv pe cei ce împărtășesc aceste opinii. Cum binele trebuie urmat și răul curmat, este ușor a deduce soarta celor anatemizați. Ostracizarea comuniștilor, prin echivalarea comunismului cu fascismul și legionarismul, deturnează voit culpabilitatea nomenclaturiștilor și crează imaginea jenantă a unei accentuate stângăcii politice a intelectualității române. Fără indoială că, nesăbuința acestor atacuri favorizate de lege, reamintește pe de o parte practica fascistă, iar pe de alta parte ignoră faptul că în toate țările dezvoltate, partidele comuniste sunt legal recunoscute, iar în unele țări cu care România întreține relații diplomatice, partidele comuniste sunt partide de guvernământ. Recent, chiar în vecinătatea noastră, într-o țară cu care întreținem relații de frățietate, Partidul Comuniștilor a devenit, prin mijloace democratice , partid de guvernământ.

        Azi, nicăieri în lume nimeni nu-și ingăduie să pună semnul egalității între inchiziție și catolicism. Nimeni nu a scos în afara legii Biserica catolică, deși sumbra faimă a iezuiților mai dăinuie încă. Timp de mai bine de cinci secole nimeni nu a inițiat "procesul catolicismului", cu toate că Biserica catolică nu este străină de prigonirea savanților progresiști: Giordano Bruno și Galileo Galilei. Ceea ce condamnă întreaga lume este inchiziția și nu catolicismul. Ceea ce noi condamnăm, și cerem ca toți să ni se alăture, este dictatura nomenclaturistă, ca manifestare a totalitarismului și nicidecum comunismul ca formă desăvârșită a democrației.

        Este adevărat că populația României - și nu numai - a cunoscut totalitarismul nomenclaturist deghizat în haine comuniste, dar ea a știut să facă cu mult înainte de 1989 distincție între comuniști și nomenclaturiști. Cu toate acestea, Parlamentul Romaniei cade în capcana celor ale căror indicații, recomandări, sfaturi etc. erau decizii cu caracter de lege pentru instanțele de conducere ale partidului, adică în capcana nomenclaturiștilor, și inserează în Legea privind Siguranța Națională a României o prevedere ce incriminează penal sorgintea comunistă. Prin consecințele ei, această prevedere absolvă, pe de o parte, nomenclaturiștii de sentința "procesului din interior", iar pe de altă parte condiționează drepturile constituționale de convingerile politice, filozofice sau religioase ale cetățenilor. Noi suntem încredintați că nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoașterea legii, dar atunci când legea nu descrie fapta incriminată, iar sentința se dă doar în temeiul convingerilor politice, filozofice sau religioase ale judecătorului și ale inculpatului, atunci suntem îndreptățiți să afirmăm că "judecata" nu depășește limitele justiției nomenclaturiste. Oricât de surprinzător ar părea, în legislația româna, inclusiv în cea internațională la care România este parte, nu este descrisă temuta faptă denumită sorginte comunistă, deși, prin consecința art.20 din Constituția României, potrivit acordurilor internaționale la care România este parte: "nimeni nu poate fi acuzat, judecat sau declarat vinovat decât dacă infracțiunea este prevazută de o lege ce-i definește elementele cu claritate și precizie" (Document al Reuniunii de la Copenhaga a Conferinței pentru dimensiunea umană a C.S.C.E. din 29 iunie 1990, art.5.17).

        Faptul de a te numi comunist în România zilelor noastre constituie prezumție de vinovăție. Că lucrurile stau așa, mărturie se constituie decizia Curții Supreme de justiție din 7 mai 1994, care, la cererea de inscriere a P.C.R., hotărăște: "în prezent, în raport cu dispozițiile legale, asemenea partid nu poate căpăta personalitate juridică pentru că este, așa cum reiese din denumire, de "sorginte comunistă", deci reprezintă o amenințare pentru Siguranța Națională". Nu comentăm hotărarea Curții Supreme de Justiție, ba mai mult, suntem întru totul de acord că unica interpretare ce se poate da articolului menționat este cea formulată de instanța judecătorească. Relevăm, totuși, efectul voit direcționat al hâtrei și enigmaticei redactări pe care susnumita lege o găzduiește și în temeiul căreia se prezumă că, denumindu-se comunistă, asociația va săvârși acțiuni totalitariste, extremiste, antisemite, rasiste și revizioniste, ce ar pune în pericol unitatea și integritatea teritorială a României. O dovadă în susținere o constituie și respingerea cererii de schimbare a denumirii Partidului Muncitoresc Român, partid legal constituit, în Partid Comunist, cu toate că prin această schimbare a denumirii programul și statutul partidului rămâneau nemodifecate.

        Noi nu negăm că indivizi izolați, sau constituiți în bande, erijându-se în comuniști dar în realitate anticomuniști, pot săvârși fapte care să aducă prejudicii patriei și poporului român,dar asigurăm că, asociați în partidul, lor niciodată și nicicând comuniștii nu vor aduce atingere țarii și poporului lor. Mărturie ne stă istoria și nu numai istoria României ci, istoria unei bune părți a mapamondului. Este suficient să realizați că încaperea în care vă aflați, apartamentul în care locuiți, diploma de studii de care faceți uz și multe altele poartă și amprenta acelora pentru care carnetul roșu, pe coperta căruia figurau secera și ciocanul, era un simbol al muncii și învățăturii. N-a fost socialism, dar cei mulți am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a construi o țară văzută de soare, spre a fi lipsită de griji. "ȘANTIERUL" așa cum a fost, cu mult noroi, praf și moloz, cu multe nedreptăți și privațiuni, cu multe decepții și puține satisfacții, a avut implicații transformatoare deosebite asupra tuturor domeniilor societății, cu precădere asupra dezvoltării învățământului de toate gradele, a asistenței medicale, a instituțiilor culturale, a cercetării științifice, a serviciilor de civilizație urbană, a creșterii natalității, a sporirii duratei de viață și a multor altora ce ne fac să afirmăm că în "ȘANTIER" cei mulți am trăit mai bine decât părinții noștri și în deplină siguranță a zilei de mâine. Azi, după devastarea și jefuirea "ȘANTIERULUI", urmașii noștri o duc mai rău decât părinții noștri, iar strănepoții noștri, pur și simplu, nu vor mai exista. Nu va trece mult timp și în analele României acest "ȘANTIER" va fi consemnat cu litere de aur ca cea mai rodnică perioadă din întreaga istorie a patriei. Nimeni, dar absolut nimeni dintre cetățenii României nu trebuie să uite nici o clipă că, în România, practic nu a existat familie în care să nu fi fost cel puțin un membru al Partidului Comunist Român. Anatemizarea celor "peste trei milioane" și înjosirea lor ca fiind doar "deținători de carnete de conducere" umilește în fapt și dezonorează poporul român în fața altor popoare. Au fost, fără îndoială, și "deținători de carnete de conducere". Nu negăm că ei au fost și dintre noi, dar niciunul și nicicând nu au fost cu noi, ci împotriva noastră. Cei mulți am deținut mistria, samarul, secera, ciocanul, teodolitul, stetoscopul, rigla de calcul, condeiul, războiul de țesut, vioara și dalta și cu tot caracterul lor rudimentar am clădit o țară egală între egali și o avuție mult râvnită de nomenclaturiști și de apropiații lor. Jefuirea avuției și vasalizarea țării nu putea avea loc atâta timp cât comuniștii asociați stăteau de strajă. De aceea, prima grijă a nomenclaturiștilor a fost scoaterea în afara legii a Partidului Comunist Român și interzicerea prin lege a dreptului de asociere a comuniștilor. Teama nomenclaturiștilor de "judecata din interior" este pe deplin justificată, dar mai devreme sau mai târziu se va înțelege că fără făurari, fără recunoașterea identității lor de interese, fără dreptul lor de asociere, România se îndreaptă către neputință.

        Neimplicarea muncitorimii în inițierea, organizarea și desfășurarea reformelor trebuie înțeleasă ca un semnal al neidentificării ei cu scopurile tranziției și ale direcției în care este orientată țara. Nu amenințăm pe nimeni, dar semnalăm, așa cum am făcut-o și prin apelurile precedente, că în condițiile crizei economice fără de sfârșit, ale crizei de încredere în instituțiile statului, ale mizeriei ce a cuprins majoritatea populației, ale discrepanțelor fără precedent dintre cei îmbogățiți și cei sărăciți, grupuri însemnate alcătuite cu precădere din rândurile celor sărăciți, frustrați și dezorientați vor cădea sub influența elementelor extremiste din țară și străinătate. Deja au fost văzute pe străzile Bucureștiului și în sălile publice cămăși verzi cu diagonală. Deja dezvelirile de busturi și rebotezarea străzilor au devenit un hobby agreat chiar și de către unii membri ai parlamentului.

        Consecințele ce vor urma vor fi dintre cele mai catastrofale și ele nu vor putea fi disjunse de complicitatea negativă a tuturor forțelor politice ale zilei. De aceea, Grupul de inițiativă pentru pregatirea congresului comuniștilor români consideră că a sosit de mult timpul ca toți protagoniștii politici și sociali ai vremii să reflecteze profund asupra responsabilității lor privind deciziile pe care le adoptă și să renunțe la politica tăcerii față de apelurile noastre. Politica tăcerii nu constituie o modalitate de rezolvare a problemelor. Mai devreme sau mai târziu, ea devine o sursă de suspiciuni și de prezumții. De aceea atragem atenția celor cărora ne adresăm că prin consecința art.20 din Constituția României și potrivit acordurilor internaționale la care Romania este parte: "Dreptul individului de a apela la organele executive, legislative, judiciare sau amninistrative" este însoțit în aceeași măsură de: "Dreptul de a fi informat prompt și oficial asupra hotărârii luate ca urmare a oricărui apel, inclusiv asupra temeiurilor legale pe care se bazeaza decizia". (Document Final al Reuniunii de la Viena a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa art.13.9).

         Apelul nostru nu se vrea o petiție pentru un favor sau amnistie și, cu atât mai puțin, o invitație la reconciliere. El este un semnal pentru o legislație nediscriminatorie care să nu interzică cetățenilor români cu opinii comuniste dreptul de asociere. Eliminarea enigmaticei redactări a pct."h" art.3 din Legea privind Siguranța Națională a României, inclusiv abrogarea tuturor legilor și dispozițiilor prin care se interzice cetățenilor români cu opinii comuniste dreptul de asociere in propriul lor partid, se impune de urgență. Prin aceasta se va elimina și atingerea ce se aduce partidelor comuniste de guvernământ cu care România întreține relații diplomatice, economice și de frățietate.

Bucuresti 10 iunie 2001
Alexandru Vatreanu

Coordonatorul Grupului pentru pregatirea Congresului comunistilor români

Bucuresti, sect.1, Calea Dorobantilor nr.20-28, bl.11, sc.A, ap.29.