Marx recitit (I) Ana Bazac
Luptele de clasă din Franța 1848-1850 (1850)
în K. Marx, Fr. Engels – Opere, vol. 7, București, Ed. Politică, 1960
 

 

Lucrarea descrie, în primul rînd, procesul social prin care s-a trecut de la o etapă de început, primitivă, a capitalismului, la o etapă consolidată a sa.

În prima etapă, ilustrată de domnia lui Ludovic Filip, clasa conducătoare a fost aristocrația financiară. Rolul său a fost emblematic pentru etapă: aristocrația financiară a fost sinteza Restaurației; o clasă care a profitat de stat, așa cum a făcut și nobilimea la sfîrșitul feudalismului, o clasă aristocratică și, în același timp, nelegată în principal de stăpînirea pămîntului (productivă și feudală) ci de stăpînirea finanțelor (sector al serviciilor, modern).

Marx face o analiză de clasă a procesului: ruinarea statului de către aristocrația financiară prin umflarea birocrației pentru a impune deficitul statului, din care a cîștigat prin valorificarea oscilațiilor valorii rentelor de stat, obținînd concentrarea și centralizarea puterii sale financiare, și, încă o dată, ruinarea statului prin contracte frauduloase. Acumularea primitivă a capitalului a fost legată de caracterul birocratic (dominația nerușinată) specific întregii tranziții la un capitalism consolidat: „goană după îmbogățire nu cu ajutorul producției, ci printr-o abilă însușire a bogăției străine deja existente,… venind în conflict permanent cu înseși legile burgheze" (p. 14-15).

Şi „Prin metodele ei de cîștig, ca și prin plăcerile ei, aristocrația financiară nu e nimic altceva decît lumpemproletariatul renăscut pe culmile societății burgheze" (p. 15).

Izbucnirea nemulțumirilor a fost accelerată de „două evenimente economice de importanță mondială" (p.16): boala cartofului și recoltele proaste din 1845 și 1846, și criza generală comercială și industrială din Anglia.

Datorită crizei, marii fabricanți și negustori a căror activitate era legată de relațiile externe s-au reorientat spre interior; firmele mari franceze au ruinat astfel mica burghezie franceză.

Şi ca urmare a acestui fapt, burghezia industrială a pornit campania banchetelor pentru o reformă electorală care să o introducă în „țara legală" (cu drept de vot). Guizot și Camerele nu au acceptat: are loc ciocnirea dintre popor și armată, aceasta este dezarmată și se instalează guvernul provizoriu.

Guvernul provizoriu era un „compromis între diferitele clase care răsturnaseră prin eforturi comune monarhia din iulie (a lui Ludovic Filip – n.n.), dar care aveau interese antagoniste" (p.17).

Majoritatea acestor clase era formată din burghezie (mica burghezie republicană, burghezia republicană, opoziția dinastică); minoritatea era clasa muncitoare (cu doar 2 reprezentanți în guvern).

Probabil că reprezentantul ideologic cel mai percutant nu putea să fie decît cel al compromisului însuși: „Lamartine în guvernul provizoriu nu era propriu-zis exponentul unui interes real oarecare, exponentul unei anumite clase; el era întruchiparea a însăși revoluției din februarie, a insurecției comune, cu iluziile ei, cu poezia ei, cu conținutul său imaginar și cu frazeologia ei. De altfel, purtătorul de cuvînt al revoluției din februarie aparținea atît prin poziția cît și prin vederile sale burgheziei" (p.17).

Interesele antagoniste ale revoluției din februarie 1848 se vădesc de la început. Guvernul provizoriu încearcă să se sustragă influenței clasei muncitoare care voia să se proclame republica, un semn al anulării Restaurației și al continuării proletare a revoluției franceze. Pe 25 februarie, muncitorii obțin proclamarea republicii bazate pe votul universal, deoarece raportul de forțe momentan le era favorabil: „baricadele nu fuseseră încă înlăturate, nici muncitorii dezarmați, iar unica forță care le putea fi opusă era garda națională" (p.18).

Dar „Impunînd guvernului provizoriu și prin aceasta întregii Franțe republica, proletariatul a trecut imediat ca partid independent, dar a provocat întreaga Franță burgheză la luptă împotriva lui. Ceea ce cucerise el era terenul pentru lupta sa de emancipare revoluționară, și nicidecum această emancipare însăși" (p.18) (subl. ns.).

Nu existau condițiile obiective (și, desigur, subiective) pentru emanciparea muncitorilor, dar aceasta nu însemna că presiunea lor eroică era în zadar; tocmai această presiune (și ea) este creatoare de asemenea condiții: „Republica din februarie trebuia, dimpotrivă, să desăvîrșească dominația burgheziei, lăsînd să intre în sfera puterii politice, alături de aristocrația financiară, toate clasele posedante… Votul universal i-a instituit pe proprietarii nominali, pe țărani, care alcătuiesc marea majoritate a poporului francez, arbitri ai destinelor Franței" (p.18).

În iulie 1830, „muncitorii cuceriseră monarhia burgheză… monarhia încadrată de instituții republicane" (p.18-19).

În februarie 1848, „republica s-a văzut silită să se prezinte ca o republică încadrată de instituții sociale. Proletariatul parizian a smuls și această concesie" (p.19).

Tactica burgheziei este, firește, aceea de a izola și anula puterea proletariatului: sediul Comisiei speciale permanente pentru îmbunătățirea situației clasei muncitoare nu a fost pus la guvern și nu avea nici buget nici putere executivă. Dar nu se putea altfel: revendicările… în măsura în care depășeau cadrul republicii burgheze, nu se puteau exprima decît prin nebuloase deziderate pioase. De aceea, atunci muncitorii au căutat să-și apere interesele alături de burghezie: „La fel cum muncitorii au crezut că se pot emancipa alături de burghezie, tot așa ei au crezut că, alături de celelalte națiuni burgheze, pot înfăptui, înăuntrul frontierelor naționale ale Franței, o revoluție proletară. Dar relațiile de producție din Franța sînt condiționate de comerțul exterior al Franței, de poziția ei pe piața mondială și de legile acesteia; cum putea Franța să le sfărîme fără un război revoluționar european care să aibe repercusiuni asupra despotului pieței mondiale, Anglia?" (p. 20).

Şi iată o subliniere care nu trebuie uitată astăzi; nu trebuie să nu vedem mai departe de cadrul concret istoric, analizat de Marx: „Dezvoltarea proletariatului industrial este de altfel condiționată de dezvoltarea burgheziei industriale. Abia sub dominația acesteia capătă el acea largă existență națională care poate face din revoluția lui o revoluție națională, abia atunci creează el mijloacele de producție moderne, care devin totodată mijloace pentru eliberarea sa revoluționară… Dar revoluția din februarie nu era oare ea îndreptată nemijlocit împotriva aristocrației financiare? Acest fapt dovedea că burghezia industrială nu domina Franța. Burghezia industrială nu poate domina decît acolo unde industria modernă dă tuturor relațiilor de proprietate structura care îi corespunde, și această forță o poate dobîndi industria numai acolo unde a cucerit piața mondială, căci granițețe naționale nu sînt suficiente pentru dezvoltarea ei" (p. 20).

De aceea, „Lupta împotriva capitalului în forma sa dezvoltată modernă, în faza sa culminantă, lupta muncitorului salariat industrial împotriva burghezului industriaș este în Franța un fenomen parțial… Muncitorii francezi… nu puteau clinti cîtuși de puțin din ordinea burgheză înainte ca mersul revoluției să fi ridicat masa națiunii care se afla între proletariat și burghezie… împotriva acestei ordini… să o fi silit să se alăture proletariatului ca o avangardă a lor" (p. 21).

Ca urmare, predominanța burgheziei în guvernul provizoriu își spune cuvîntul: „Tînăra republică își făcea un merit special în a nu speria pe nimeni" (p. 22).

Pentru a arăta burgheziei că este guvernul său, guvernul republican a plătit încă înainte de termen dobînzile la rentele de stat deținute de către marea burghezie; ca urmare, visteria s-a golit, sumele aflate în casele de economii au fost confiscate și transformate în datorie publică nerambursabilă; mica burghezie, sărăcită și mai mult, a devenit astfel un dușman al republicii, pe care o învinuia de propria ei nenorocire; la fel, în loc să lase băncile să se falimenteze, ca urmare a propriei lor politici de creditare, și să creeze banca național㠖 ceea ce ar fi însemnat controlul național asupra creditului, guvernul a dat un curs forțat monedei, a dat băncii Franței în gaj pădurile statului pentru un împrumut dat tocmai aristocrației financiare.

De asemenea, guvernul a impus un nou impozit, dar nu pentru cei bogați ci pentru țărani: „În timp ce revoluția din 1789 începuse prin a despovăra pe țărani de servituțile feudale, revoluția din 1848, pentru a nu periclita capitalul și a menține în funcțiune mașina lui de stat, se anunța populației rurale cu un nou impozit" (p. 25).

Ţărănimea devine și ea antirepublicană și contrarevoluționară, opusă proletariatului parizian, socotit de ea ca parazit beneficiar al impozitelor.

Această tactică a guvernului provizoriu a reflectat caracterul său burghez: „Recunoscînd polițele pe care vechea societate burgheză le trăsese asupra statului, guvernul provizoriu a ajuns la discreția ei… El a fost nevoit să consolideze șubredele relații burgheze pentru a se putea achita de obligații exigibile doar în cadrul acestor relații… concesiile, promisiunile făcute proletariatului (erau resimțite) ca tot atîtea cătușe care trebuiau sfărîmate" (p. 26).

Guvernul se pregătește pentru aceasta, creînd gărzile mobile și Atelierele naționale.

La 4 mai s-a întrunit Adunarea constituantă, izvorîtă din alegerile generale directe. Votul universal avea meritul „de a dezlănțui lupta de clasă, de a face ca diferitele pături de mijloc ale societății burgheze să-și trăiască într-o scurtă perioadă de timp iluziile și decepțiile lor" (p. 30).

Burghezia nu se arăta decît sub masca republicanismului. Republica de la 4 mai „nu este republica impusă de proletariatul parizian… nu este republica cu instituții sociale, imaginea pe care o aveau înaintea ochilor luptătorii de pe baricade… ci… republica burgheză" (p. 30).

Burghezia trebuia să înfrîngă proletariatul cu arma în mînă, cu aceleași mijloace cu care începuse revoluția din februarie: „trebuia să li se arate (muncitorilor) că sînt sortiți înfrîngerii de îndată ce nu mai luptă împreună cu burghezia, ci împotriva ei" (p. 31).

Burghezia este aceea care a silit muncitorii să facă insurecția din iunie, tocmai pentru a-i înfrînge. Această înfrîngere trebuia să fie și un semnal pentru mica burghezie care, pe 11 iunie (deci înainte de 23 – ziua insurecției) a încercat „o insurecție în limitele rațiunii pure, adică o insurecție pur parlamentară" (p. 68), în numele Constituției, pentru a nu descătușa puterea muncitorilor: „insurecția din iunie a făcut pretutindeni pe continent să sporească siguranța de sine a burgheziei, îndemnînd-o să încheie o alianță fățișă cu monarhia feudală împotriva poporului" (p. 34).

Burghezia își ierarhizează și etapizează obiectivele strategice, în funcție de caracterul imediat, arzător, al lor. „Franța trebuia să păstreze… pacea în afară, ca să poată duce războiul civil în interior. Astfel, popoarele care începuseră lupta pentru independența lor națională au fost lăsate la cheremul supremației Rusiei, Austriei, Prusiei" (p. 34).

Dar „totodată soarta acestor revoluții naționale a fost subordonată revoluției proletare, răpindu-li-se caracterul lor aparent de sine stătător, independența lor aparentă de marea revoluție socială" (p. 34-35).

După înfrîngerea insurecției, a fost abrogată legea care limita timpul de muncă la 10 ore, s-a reintrodus închisoarea pentru datornici, s-a limitat dreptul de asociere. Dar, „în numele proprietății", mica burghezie a fost falimentată în masă. Iar aceasta a dus la stagnarea producției și a consumului, deci la scăderea venitului statului, determinînd Puterea să recurgă din nou la un împrumut de la aristocrația financiară.

Adunarea națională trebuia să creeze o constituție republicană, deoarece puterea economică de tip burghez nu are nevoie de o conducere de tip regalist. În primul proiect de constituție, înainte de iunie, mai figura încă dreptul la muncă; în Constituția creată, locul acestuia a fost luat de „dreptul la asistență publică". Impozitul nu mai este progresiv pe venit. „Or, acest impozit nu este numai o măsură burgheză, realizabilă, pe scară mai mare sau mai mică, în cadrul relațiilor de producție existente; el era singurul mijloc de a atașa de republica "onestă" păturile de mijloc ale societății burgheze, de a reduce datoria publică, de a da o ripostă majorității antirepublicane a burgheziei" (p. 43).

Alianța dintre marea și mica burghezie nu a mai ființat.

Constituția era contradictorie: dădea inamovibilitate magistraților (birocrației), în condițiile în care Constituția este interpretată de cine are puterea, consfințea doi suverani (Adunarea națională și președintele), ca și limitarea puterii marii burghezii de către dreptul de vot universal. Marx a atras atenția asupra faptului că, în democrația burgheză, este posibilă victoria adversarilor burgheziei; dar acești adversari sînt frînați să nu meargă de la emanciparea politică la cea socială; după cum, în același timp. marea burghezie este frînată să nu meargă de la statuarea socială a puterii ei la manifestarea politică formală a acestei puteri.

Burghezia republicană nu era interesată de aceste contradicții. „Pe măsură ce încetau să fie indispensabili – și indispensabili erau numai în calitate de campioni ai societății vechi împotriva proletariatului revoluționar – ei au decăzut, în interval de cîteva săptămîni după victoria lor, de la poziția de partid la aceea de clică" (p. 44).

Constituția a fost elaborată între 4 septembrie și 23 octombrie. La 10 decembrie urmau alegeri, pe care burghezia republicană spera să le cîștige. Dar țărănimea franceză îl alege pe „nepotul" lui Napoleon, acesta din urmă fiind „singurul om care reprezentase pînă la capăt interesele și imaginația clasei țărănești create în 1789".

Abia din 10 decembrie, „ziua răscoalei țărănești"", „data pentru țăranii francezi revoluția din februarie".

„Republica pe care o răsturnau cu voturile lor era republica bogătașilor" (p. 45).

Dar pentru toate clasele, Ludovic Napoleon reprezenta alternativa cea bună: pentru muncitori – destituirea lui Cavaignac și casarea înfrîngerii din iunie; pentru mica burghezie – puterea lor și nu a marii burghezii; pentru marea burghezie industrial㠖 ruptura cu mica burghezie și clasa muncitoare, de care s-a servit în februarie, începutul unei noi Restaurații.

Dar la șase zile după ocuparea scaunului prezidențial, Ludovic Napoleon propune menținerea impozitului pe sare (anterior revoluției din februarie), desființat de guvernul provizoriu. Cu intenția de a spulbera iluziile țăranilor.

Marea burghezie voia restaurația monarhiei, ca semn al puterii ei și împotriva iluziilor micii burghezii și ale muncitorilor. S-a evidențiat contradicția dintre președinte, care reprezenta nu atît țărănimea cît marea burghezie, și, pe de altă parte, Adunarea legislativă, care reprezenta mai multe fracțiuni ale micii burghezii și ale muncitorilor. Mica burghezie (partidul democrat) și muncitorii (partidul social) (Marx folosește acest termen nu în sensul de instituție politică formală, ci în cel de instituție socială: conștientizarea unor interese comune, de clasă, și acțiunea pentru acestea.) s-au unit în partidul social-democrat (p. 62).

O parte dintre țărani deveniseră revoluționari, după măsurile economice de mai sus. În timp ce muncitorii, înfrînți, se refăceau „prin victorii intelectuale" (p. 63), aruncîndu-se „în brațele doctrinarilor emancipării sale, ale întemeietorilor de secte socialiste" (p. 63).

Demonstrația de stradă comună a muncitorilor și a micii burghezii, și condusă de către aceasta din urmă, este învinsă. Dovada triumfului marii burghezii față de cea mică este invadarea Ungariei de către Rusia ca și bombardarea Romei de către Franța.

În 1849 și 1850 se manifestă, din nou, dominația aristocrației financiare (îndatorarea statului din nou, speculațiile, disimularea deficitului). În decembrie 1849, este reintrodus impozitul pe vin (același și pentru vinurile scumpe și pentru cele obișnuite (populare); este un impozit progresiv răsturnat, care a fost în timpul lui Napoleon I (în 1808), după ce fusese desființat de revoluția din 1789, și care fusese promis pentru desființare, după 1 ianuarie 1850, de către fosta Adunare constituantă. În fața acestei măsuri, țărănimea nu mai susține Puterea. Situația ei este din ce în ce mai grea: „Fiecare generație nouă începe în condiții mai nefavorabile" (p. 86), deoarece, pe măsura creșterii populației, s-a fărîmițat și pămîntul, valoarea sa a crescut, dar a scăzut fertilitatea sa; aceasta a dus la scăderea veniturilor date de cultivarea pămîntului sub cheltuielile necesare pentru aceasta; au crescut datoriile țăranilor (dobînzile pentru ipoteci), au crescut impozitele ca și cheltuielile cu procesele, din ce în ce mai numeroase, căci „sentimentul de proprietate… se prevalează de proprietatea imaginară, de dreptul de proprietate" (p. 87).

Vechea contradicție dintre președinte și Adunarea națională încetează în fața intereselor comune de a reprima toate clasele care se răzvrătesc „împotriva dictaturii burgheze" (p. 89).

În același timp, au avut loc ciocniri între diferitele fracțiuni ale „partidului ordinii", legate de lupta dintre ele pentru putere.

După cum am văzut, păturile mijlocii au ajuns să se situeze alături de muncitori, opuși față de republica oficial㠄care i-a tratat ca adversari" (p. 91).

„Răzvrătire împotriva dictaturii burgheze, … menținerea instituțiilor democrat-republicane … gruparea în jurul proletariatului ca forță revoluționară hotărîtoare, acestea sînt caracteristicile comune ale așa-zisului partid al democrației sociale…" (p. 91).

„Acest "partid al anarhiei", cum l-au botezat adversarii lui, este – nu mai puțin decît partidul ordinii – o coaliție de interese diverse. De la cea mai măruntă reformă a vechii dezordini sociale pînă la răsturnarea vechii ordini sociale, de la liberalismul burghez pînă la terorismul revoluționar…" (p. 91).

„Socialismul… care urmărește… să răstoarne dominația aristocrației financiare și să elibereze industria și comerțul de cătușele lor de pînă acum… este socialismul burghez; se deosebește de socialismul mic-burghez; acesta cere sprijinul statului, "măsuri care stăvilesc cu forța creșterea capitalului;" viitorul proces istoric le apare ca aplicarea unor sisteme pe care le născocesc…" (p. 92).

„Utopia, socialismul doctrinar, subordonează întraga mișcare unuia dintre momentele ei" (p. 92).

„Mic.burghezii devin asfel eclectici sau adepți ai sistemelor socialiste existente, ai socialismului doctrinar, care a fost expresia teoretică a proletariatului doar atît timp cît acesta nu se dezvoltase încă pînă la o mișcare istorică independentă, liberă" (p. 91).

„Proletariatul se strînge în jurul socialismului revoluționar, al comunismului, pe care burghezia însăși l-a botezat cu numele de Blanqui. Acest socialism este declararea unei revoluții neîntrerupte, este dictatura de clasă a proletariatului ca treaptă de tranziție necesară pentru lichidarea deosebirilor de clasă în general, pentru revoluționarea tuturor relațiilor de producție pe care se întemeiază ele, pentru desființarea tuturor relațiilor sociale care corespund acestor relații de producție, pentru revoluționarea tuturor ideilor care decurg din aceste relații sociale" (p. 93).

Guvernul este cel care a vrut să scoată în stradă masele, pntru a decreta starea de asediu și dirijarea alegerilor; dar „Proletariatul nu se lăsa provocat la o răscoală, pentru că era pe cale să facă o revoluție" (p. 94).

(„Revoluțiile sînt locomotivele istoriei" (p. 88); experiența revoluției ridică nivelul de conștiință, evidențiază contradicțiile, sfarmă iluziile alianțelor).

La alegerile din 10 martie 1850, au cîștigat reprezentanții muncitorilor (în frunte), ai micii burghezii și ai burgheziei republicane (socialiste). Aceste alegeri au jucat astfel rolul unei revoluții. Dar după alegeri, a avut loc descompunerea republicii constituționale; marea burghezie, coalizată din nou, a devenit regalistă pentru că nu mai avea nevoie de republica burgheză. Marea burghezie nu mai vroia votul universal, care o consacrase (care îi consacrase dictatura). Pentru ea, constituția „era sfîntă" doar dacă îi consacra dictatura. Dar acum dictatura burgheziei trebuia „consolidată împotriva voinței poporului" (p. 97).

Bonaparte, la comanda marii burghezii, numește miniștri reacționari și adoptă legi de accentuare a represiunii. Pe cine se putea baza pe plan intern marea burghezie? Numai pe aristocrația financiară și, în general, pe forțele Restaurației. Este totuși prea puțin, astfel încît marea burghezie caută sprijin „în străinătate, în invazie" (p. 97).

Prin aceasta, prin atacul împotriva votului universal, „ea dă noii revoluții un pretext general, și revoluția are nevoie de un asemenea pretext. Fiecare pretext particular ar separa… Pretextul general însă amețește clasele semirevoluționare" (p. 97).

Dar republica constituțională este „forma cea mai puternică și cea mai completă a dominației de clasă" (p. 97).

Prin faptul că marea burghezie coalizată renunță la această formă și se întoarce la monarhie, ea se caracterizează drept o clasă care și-a epuizat capacitatea de a inova pe plan politic.

Înviorarea economic㠖 concomitentă totuși cu o stare de depresiune pentru marea masă a populației – a început mai tîrziu în Franța decît în Anglia. „În această prosperitate generală, în care forțele de producție ale societății burgheze se dezvoltă atît de înfloritor pe cît e în genere cu putință în cadrul relațiilor burgheze, nici nu poate fi vorba de o revoluție. O astfel de revoluție este cu putință numai în perioadele cînd ambii acești factori – forțele de producție moderne și formele de producție burgheze – intră în contradicție" (p. 102).

Luptele pentru putere dintre categoriile dominante nu constituie un prilej pentru revoluție. Dimpotrivă, aceste lupte sînt posibile tocmai pntru c㠄baza relațiilor sociale este atît de trainică și… atît de burgheză" (p. 102).

La 31 mai 1850, a fost votat proiectul de lege de abrogare a votului universal. În condițiile prosperității economice, mica burghezie și-a pierdut elanul; ea a ascultat presa care îndemna la liniște. În lupta cu poporul, marea burghezie a întărit puterea executivă (opusă celei legislative alese la 10 martie). Dar nu guvernul a fost cel care a propus abrogarea votului universal, ci a însărcinat elaborarea acestui proiect pe un număr de deputați legitimiști și orleaniști. După adoptare, guvernul a inițiat un proiect de lege reacționară a presei, și a determinat și adoptarea lui. Odată cu adoptarea acestor legi, „partidul revoluționar și democrat a dispărut de pe scena oficială" (p. 106).

Rămîne însă opoziția dintre Ludovic Bonaparte și Adunare. Şi Bonaparte și marea burghezie au avut nevoie de suspendarea lucrărilor Adunării. În timpul vacanței Adunării, adunările reprezentative ale departamentelor au început să pună problema revizuirii constituției, în sensul restaurației monarhiei. Dar marea burghezie nu a dorit rezolvarea constituțională a problemei, pentru că nu dorea o nouă confruntare socială cu prilejul unor noi alegeri și a revizuirii constituției de către o Cameră specială, în primele luni după instalarea noului președinte. Ea dorea deci să amîne lucrurile și pentru că, nemaiavînd nevoie de Bonaparte, ea privea cu neplăcere pretențiile monarhice ale acestuia. Întărirea puterii executive, împotriva poporului, însemna și întărirea puterii lui Bonaparte; acestuia i-au crescut „șansele de a zădărnici prin forță, în momentul critic, o rezolvare constituțională" (p. 109).

„Atunci Bonaparte… nu se va da în lături de la încălcarea unuia din principiile constituției, tot așa cum partidul ordinii, în lupta sa împotriva poporului, nu s-a dat în lături de la încălcarea unui alt principiu al constituției, desființînd votul universal" (p. 109-110).

Ca urmare, marea burghezie se vede nevoită să-și tempereze zelul restauraționist și să promoveze, pînă ce îl învinge și pe Ludovic, republica. Dar „Burghezia nu poate salva republica constituțională decît prin încălcarea constituției, prin prelungirea puterii președintelui" (p. 110).

Dar pînă la rezolvarea lucrurilor de către și în favoarea marii burghezii, adversitatea acesteia față de Ludovic se manifestă din ce în ce mai fățiș. Ca urmare, acesta atacă și mai puternic, atrăgînd armata de partea ideii reînscăunării ca împărat a unui „Bonaparte".

Marx a scris această lucrare între ianuarie și 1 noiembrie 1850. Din punctul de vedere al deznodămîntului politic imediat, el nu putea să prognozeze decît evenimente care decurgeau din raporturile de forțe, evenimente care întăreau dominația marii burghezii asupra poporului: prelungirea mandatului președintelui de către mara burghezie și, corespondent acesteia, o temperare a lui Bonaparte: „În felul acesta se amînă soluționarea, se menține statu-quo, o fracțiune a partidului ordinii compromite și slăbește pe cealaltă, o face ridicolă, iar represiunea împotriva dușmanului comun, împotriva marii majorități a națiunii, este extinsă și dusă la extrem, pînă ce condițiile economice vor atinge din nou acel punct de dezvoltare cînd o nouă explozie va arunca în aer toate aceste partide învrăjbite, cu republica lor constituțională cu tot" (p. 113).

Lovitura de stat a lui Ludovic, care poate fi socotită numai din punctul de vedere al jocului aparent cu marea burghezie – pe care a servit-o – drept o „preîntîmpinare" a victoriei acesteia asupra lui Ludovic, adică o relativă dezmințire a rîndurilor de mai sus, nu a fost, de fapt, o abatere/excepție de la determinismul social evidențiat de Marx. Căci, așa cum apare și în rîndurile de mai sus, lovitura de stat a fost, înainte de a fi manifestarea poftelor monarhice ale lui Ludovic, o soluție contrarevoluționară a momentului: o modalitate de a atrage, din nou dar momentan, adeziunea „națională" (a „țăranilor parcelari", a birocrației, a micii burghezii dar și a celei mari, al cărei instrument a fost întreaga politică represivă a lui Napoleon al III-lea pînă în 1870) în jurul dominației și împotriva forțelor contestatare ale acesteia. Împotriva acestor forțe, burghezia a trecut peste învrăjbirile interne; după cum a trecut și peste „sanctitatea" formelor democratice. Dar despre analiza lui Marx, în altă carte, asupra loviturii de stat a lui Ludovic Bonaparte – cu alt prilej.

 

Scopul analizelor lui Marx asupra raporturilor sociale a fost subordonat întotdeauna ideii revoluției proletare, educării și însuflețirii proletarilor. Firește, nu în sensul unui optimism irațional. Explicarea socială a înfrîngerii revoluției franceze din 1848 a arătat și complexitatea și caracterul sinuos al procesului revoluționar mondial de desființare a dominației de clasă și necesitatea ca oamenii să înțeleagă acestea. Numai așa își depășesc ei pendularea între iluzii înfrigurate și deznădejde sceptică. În 1848, arăta Marx, „nu pierea revoluția. Piereau rămășițele tradițiilor revoluționare, rezultat ale unor relații sociale care nu se ascuțiseră încă într-atît încît să devină acute antagonisme de clas㠖 persoane, iluzii, concepții, proiecte, de care partidul revoluționar nu se eliberase înainte de revoluția din februarie, de care nu-l putea elibera victoria din februarie, ci doar un șir de înfrîngeri. Într-un cuvînt: progresul revoluționar nu și-a croit drum prin cuceririle sale nemijlocite, tragicomice, ci, invers, dînd naștere unei contrarevoluții închegate și puternice, dînd naștere unui adversar prin combaterea căruia abia s-a maturizat partidul revoluției, devenind un partid cu adevărat revoluționar" (p. 11).