Ana Bazac
Octombrie, capitalismul birocratic, stalinismul și stînga (I)
(răspuns lui Gabriel Artigue Carro)

"Clasa muncitoare a preluat puterea în octombrie 1917".

Ar fi însemnat că a existat deja proletariatul ca clasă (Manifestul Partidului Comunist), sau, cu alți termeni, clasa pentru sine. Aceasta presupune și un nivel intelectual, de pregătire "tehnică" pentru conducerea societății. Or, toate acestea erau slabe; în plus, majoritatea populației – țărani; obiectivul acestora – pămînt și pace; opoziția lor la sistem era de tip burghezo-democratic.

Proletariatul ca clasă se cristalizează abia în derularea celei de a doua revoluții industriale; doar acum, învățînd să creeze noile mijloace de producție și să stăpînească antagonismele structurale, contradicțiile dintre munca specifică primei revoluții industriale și munca specifică celei de a doua, proletariatul va deveni o clasă capabilă să-și depășească "preistoria".

Revoluția din Octombrie a fost însă doar revoluția, nu mai puțin eroică, a clasei muncitoare a primei revoluții industriale. Proletariatul este groparul capitalismului dar clasa muncitoare a primei revoluții industriale a fost doar un ucenic gropar.

Acest ucenic a preluat puterea dar nu a păstrat-o, pentru că nu putea s-o păstreze.

Octombrie (ca emblemă a încercărilor de revoluție proletară din secolul al XX-lea) a fost posibil pentru că, odată cu stabilizarea primei revoluții industriale pe plan mondial, proletariatul acestei revoluții devine semnificativ din punct de vedere istoric. El este cel care, în dezvoltarea sa ca proletariat al muncii fizice dar și al celei intelectuale – a muncii intelectuale a primei revoluții industriale – devine mai capabil de inovație istorică decît burghezia, în țările periferice. Aici, burghezia nu a reușit să biruie forțele sociale feudale și astfel nu a putut decît să conducă societatea împreună cu aceste forțe. Dominația acestui tandem a conferit societății respective un caracter retardat, din punctul de vedere al nivelului forțelor de producție și al nivelului relațiilor de producție. Odată ce burghezia din țările periferice a acceptat (a fost nevoită să accepte) coparticiparea forțelor feudale la conducerea societății, ea și-a semnat actul de renunțare la proprietatea asupra inițiativei istorice; în aceste țări, inițiativa istorică a fost preluată fie de către proletariatul primei revoluții industriale – ca în Rusia etc. – fie de către burghezia din țările dezvoltate – așa cum a fost cazul în America Latină, dominată de către capitalul american. Numai inițiativa istorică a acestor forțe a reușit să grăbească modernizarea țărilor periferice respective: modernizare ce a tins să anuleze subordonarea față de Occident (din punctul de vedere al forțelor de producție ) și cu accent pe componenta socială-cultural㠖 ca în Rusia sovietic㠖 păstrînd manifestări ale caracterului retardat, cu puternice elemente specifice Restaurației (elemente premoderne) – ca în America Latină contemporană cu stalinismul din Estul Europei. (În țările Centru, atît timp cît burghezia a trebuit să biruiască forțele sociale feudale, ea a fost clasa cu inițiativă istorică. Apoi însă, treptat, calea pentru rezolvarea contradicției forțe de producție-relații de producție (capitaliste) este arătată de competiția burgheziei cu proletariatul primei revoluții industriale din aceste țări. Rezultatul acestei competiții a fost și capacitatea de a continua revoluția în știință și tehnică și aplicarea industrială a acesteia dar și welfare statul – care a preluat și integrat perspectiva socal-democrată, a proletariatului primei revoluții industriale din aceste țări).

Capacitatea burgheziei de inovație istorică constă, în ultimă instanță, în rolul său în dezvoltarea forțelor de producție. În capitalismul occidental, prima revoluție industrială a fost inițiată de către burghezia care, în general, a avut o poziție nemijlocită față de mijloacele de producție. Contradicția socială fundamentală era clară: între burghezie și clasa muncitoare industrială.

În stalinism, funcția de dezvoltare a forțelor de producție a fost asumată de către clasa dominantă de aici, birocrația de partid și de stat.

În capitalismul occidental ("clasic"), a doua revoluție industrială a evidențiat din ce în ce mai mult o situație care începuse să se manifeste mai demult: faptul că decizia asupra evoluției forțelor de producție nu mai aparține clasicei burghezii deținătoare nemijlocite a mijloacelor de producție ci, în bună măsură, birocrației manageriale; dar nu a avut loc transferul puterii economice de la burghezie la această birocrație managerială, cum considera Burnham și alții, ci mai degrabă o fuziune între ele, constituirea unei noi clase dominante formată din burghezie – în general indirect legată de mijloacele de producție: acționarii – și birocrația managerial㠖 puternic cointeresată în păstrarea acestei fuziuni și a dominației de clasă ca atare; de multe ori, birocrația managerială (înaltă) este și acționară, deci burghezie. (Alături de birocrația managerială se atașează birocrația politică, administrativă înaltă, militară, ca și aceea din instituțiile de formare a conștiinței sociale (biserică, media...) Această fuziune, această nouă clasă dominantă, nu anulează caracterul capitalist al sistemului economico-social. Dimpotrivă. Dar evoluția clasei dominante capitaliste corespunde evoluției capitalismului însuși. Sfîrșitul sistemului capitalist conține/repetă unele caracteristici de la începutul acestui sistem. Am în vedere rolul birocrației și rolul domeniului financiar.

Așa cum la începutul formării relațiilor capitaliste (vezi Franța secolului al XVIII-lea etc.), birocrația centrală și locală a timpului a avut un rol însemnat în dezvoltarea relațiilor de capital și astfel a detronat, pe tăcute, vechea nobilime, fiind însă și ea, birocrația, o categorie de tranziție, puterea economică fiind apropriată de către burghezia născîndă, astăzi, ca un semn al crizei de sistem, birocrația managerială (în fuziune) are un rol economic/de dezvoltare a forțelor de producție specifice celei de a doua revoluții industriale mult mai mare decît vechea burghezie care își gestiona direct fabricile. Birocrația "s-a îmburghezit" iar burghezia s-a birocratizat: aceasta înseamnă că, în urma mișcării capitalului, a concentrării și centralizării sale, proprietatea a devenit "anonimă", difuză (aparent democratică), de aici a rezultat și "democratizarea" gestiunii, evidențierea birocrației manageriale care a conferit proprietății un fel de legitimitate "democratică", adică dată de profesionalitatea managerilor. Aparent, managerii sunt proprietari de fapt, iar acționarii – de drept; în realitate, nu există antagonism ci fuziunea, suprapunerea lor de facto și de jure. (Spre deosebire de stalinism, unde poporul era proprietar de drept iar birocrația de partid și de stat – de fapt). Dar, pentru că sistemul capitalist însuși creează condițiile obiective ale propriei sale negări, acest rol al birocrației manageriale nu este decît semnalul (posibilității) preluării gestiunii de către ansamblul profesioniștilor celei de a doua revoluții industriale, de către proletariatul acestei revoluții, adică de către proletariatul în integralitatea sa, care, prin această preluare, desființează posibilitatea diferențierii între de fapt și de drept, desfințează proprietatea privată și, astfel, desființează și propriul statut de proletariat.

De asemenea, așa cum la începutul capitalismului domeniul financiar a fost motorul făuririi capitalului, deci al forțelor de producție (vezi Marx – Luptele de clasă...), acestea din urmă dezvoltîndu-se nu direct determinate de interesul burgheziei industriale, atunci slabe, ci mediat, iar interesul aristocrației financiare fiind nemijlocit acumularea capitalului financiar – inclusiv prin fraude... – și nu progresul tehnic, situație care reprezenta o frînă pentru forțele de producție, astăzi, ca semn al crizei de sistem, capitalul speculativ (cu burghezo-birocrația aferentă) este mult mai mare, deci mai puternic, decît capitalul productiv și cel comercial, adică le determină pe acestea. Dar pentru că această dependență a capitalului productiv de cel speculativ – dependență indusă de interesul de maximizare a capitalului, iar în condițiile productivității înalte, deci a ofertei supraabundente, deci a concurenței, maximizarea capitalului nu are drept sursă principală producția, deci inovația tehnologică, ci acumularea prin speculații, cumpărări, fuziuni, deci prin concentrarea și centralizarea capitalului deja existent, capitalul speculativ fiind deci, atît timp cît nu este integrat în producție, un capital mort, virtual – înseamnă de fapt irosirea în realitate a capitalului, transformarea sa din forță vie, impulsionatoare a forțelor de producție, într-o mediere care frînează forțele de producție/de care nu au nici un fel de nevoie acestea, rezultă antagonismul din ce în ce mai mare dintre forțele de producție și relațiile capitaliste ajunse în această fază. Si așa cum, la început, burghezia industrială occidentală a învins la un moment dat aristocrația financiară, tot astfel, pe măsură ce capitalul productiv de astăzi dezvoltă a doua revoluție industrial㠖 fără de care capitalul însuși, deci și cel speculativ în ultimă instanță, nu ar putea supraviețui – această revoluție va presa asupra capitalului, pentru convertirea capitalului speculativ în capital productiv; procesul de concentrare și centralizare a capitalului ca și faza de avînt de astăzi (faza ascendentă a ciclului lung și, în cadrul acesteia, avîntul din ciclurile economice obișnuite) aduc cu sine, așa cum se și vede, o expansiune a speculației; iar dacă, totuși, în perspectivă, această convertire va avea loc, dezvoltarea generală a civilizației celei de a doua revoluții industriale va antrena o și mai mare dezmințire a relațiilor capitaliste.

Așadar, a doua revoluție industrială evidențiază că burghezia are o poziție din ce în ce mai mediată față de mijloacele de producție. Ar loc contopirea dintre burghezia acționară și birocrația managerială. Un timp, relațiile sociale apar ca fiind mai puțin clare, datorită interferenței criteriului profesional legat de birocrația managerială; importanța acestui criteriu relevă și nivelul maxim al separării istorice dintre munca fizică și cea intelectual㠖 separare purtată de către reprezentanții din ce în ce mai numeroși ai serviciilor – și, în același timp, este și cheia evoluției viitoare: așa cum valoarea de întrebuințare va fi criteriul de evaluare a muncii și nu valoarea (adică după ce criteriul valorii va desființa chiar valoarea omenească de întrebuințare), tot astfel profesionalismul și nu proprietatea privată va fi criteriul stăpînirii/al gradului de stăpînire a mijloacelor de producție și, în general, a ambianței naturale și sociale. În același timp, relațiile sociale generează concluzii mai radicale, și mai fezabile după istoria contradicțiilor paroxistice a crizei de sistem și după reevaluarea autocritică de către proletariat a încercărilor sale de emancipare: capitalul însuși (raporturile de exploatare și dominație de clasă) este deja inutil, caduc, și trebuie negat, și nu purtătorii săi istorici concreți; caracterul capitalist al societății trebuie distrus, înainte ca acest caracter să distrugă societatea umană însăși, și nu doar unii purtători concreți ai acestui caracter, datorită unei imagini sărace, imobile, dogmatice, despre capitalism.

Dacă, așa cum am văzut, în capitalism – inclusiv în forma sa izotop, în stalinism – dezvoltarea forțelor de producție a fost promovată/asigurată, pe rînd, de către burghezia industrială, birocrația conducătoare, burghezia transnațională în fuziune cu birocrația managerială transnațională, rezultă că putem să detașăm relațiile de capital, care au permis dezvoltarea forțelor de producție (rostul relațiilor de capital este tocmai dezvoltarea forțelor de producție în sensul depășirii precarității), de purtătorii istorici concreți ai acestor relații. Și atunci putem să înțelegem că, dacă clasele dominante au rolul motor al dezvoltării forțelor de producție, această dezvoltare ca atare depinde și de clasele exploatate, a căror muncă acumulată este capitalul și care fac parte ca atare tocmai din forțele de producție. Ca urmare, burghezia, birocrația... sunt doar purtătorii istorici ai relațiilor de producție care au determinat și încă mai determină progresul forțelor de producție. Capacitatea de inovație istoric㠖 de răspuns la cerințele determinismului obiectiv – este deci inerentă relațiilor de producție (de capital); purtătorii istorici dați ai acestor relații doar concretizează, realizează această capacitate; ca și epuizarea acestei capacități.

Stalinismul a arătat că pentru dezvoltarea forțelor de producție nu este necesară burghezia, că birocrația poate conduce acest proces, mult timp performant (corespunzător înfăptuirii primei revoluții industriale în țările periferice; căci scăderea performanțelor pe măsura înfăptuirii celei de a doua revoluții industriale în țări care, ca U.R.S.S., a fost o Mare Putere din punctul de vedere al unor aspecte, cel puțin, ale celei de a doua revoluții industriale, a fost determinată și ea de incompatibilitatea dintre nivelul forțelor de producție specific celei de a doua revoluții industriale și, pe de altă parte, relațiile de exploatare și dominație care s-au concretizat și în izolarea, și nu în integrarea globală a dezvoltării). Capitalismul transnațional de astăzi arată că, deși categoriile dominante sunt dependente de dezvoltarea forțelor de producție, în același timp ele trebuie, pentru dăinuirea pozițiilor lor, să controleze sistemul forțe de producție-relații de producție, adică și să frîneze a doua revoluție industrială (generalizarea sa etc.).

Cel care, parte a forțelor de producție, este interesat să dezvolte forțele de producție fără oprire este proletariatul. Acesta este mai necesar pentru dezvoltarea forțelor de producție decît capitalul. Dar atît timp cît proletariatul nu controlează întreaga societate (pe plan global), el nu-și poate manifesta, decît indirect și parțial, interesul și rolul istoric în dezvoltarea forțelor de producție. Cu alte cuvinte, cît timp proletariatul nu preia puterea, adică nu-și realizează inițiativa istorică, el nu-și oate manifesta plenar nici rolul istoric pozitiv pentru dezvoltarea forțelor de producție.

Prin locul său social obiectiv, proletariatul este capabil de inițiativă istorică, deci poate să înlocuiască rolul productiv al categoriilor purtătoare de capital. Dar locul istoric obiectiv nu conferă proletariatului în mod automat și capacitatea de realizare a rolului său. De aceea, astăzi, cînd criza de sistem a capitalismului (deși nu ne aflăm încă în criza etapei transnaționale) este profundă, contradicțiile și problemele sociale sunt atît de mari, insuportabile, tocmai pentru că abia se construiește, mai degrabă doar în plan obiectiv, proletariatul în integralitatea sa, ca depășire a opoziției istorice dintre munca fizică și cea intelectuală, și tocmai pentru că abia se află în procesul de autocritică din punctul de vedere al nivelului actual și nu din cel al experiențelor trecute; deci abia se află în procesul de construire a condițiilor subiective ale revoluției comuniste.

Astăzi se manifestă contradicția dintre capacitatea proletariatului de a-și realiza rolul său istoric și, pe de altă parte, acest rol istoric ca atare. Rolul istoric al proletariatului este evidențiat chiar de criza de sistem a capitalismului. Pe de altă parte, capacitatea proletariatului de a-și înfăptui rolul istoric este rămasă în urmă; rămînerea în urmă a capacității proletariatului se manifestă prin susținrea de către el a capitalismului. Atît sub forma pierderii aparente a suflului revoluționar ("triumful social-democrației") și înscrierii disciplinate în direcțiile dictate de manipulare, cît și prin subordonarea instituțiilor (politice și economice) create de el pentru apărarea sa (deci explicit sau implicit anticapitaliste) față de capitalism. Această situație corespunde avîntului capitalismului transnațional; capitalul transnațional este capabil să dezvolte forțele de producție, cu toată tendința contrară de a le frîna, tocmai pentru că acest grad transnațional de concentrare și centralizare constituie relații mai favorabile pentru cea de a doua revoluție industrială.

Octombrie 1917 a arătat că sistemul capitalist intrase deja în faza sa de criză și că această fază era deja în curs de transformare (chiar dacă acest curs durează, cum vedem astăzi, un secol și mai bine) în etapa sa de descompunere, de implozie și trecere la socialism.

Chiar faptul că statul s-a situat deasupra claselor, ca în fascism dar și în stalinism, a ilustrat criza de sistem a capitalismului.Păstrînd specificul, putem spune că, așa cum statul absolutist feudal a fost o dovadă a crizei feudalismului occidental (evidențiind epuizarea rolului istoric al clasei feudalilor), așa stalinismul – care ne interesează aici, dar nu numai el desigur – a fost o manifestare a crizei de sistem a capitalismului (epuizarea și impotența claselor conducătoare din țările perferice estice). Astăzi, birocrația managerială (în fuziune...) este în conducerea societății. Dar firmele, reprezentate de această birocrație, constituie "societatea civilă"; pare deci că societatea civilă este aceea care își realizează interesele, liberă de stat, iar acest lucru ar fi nepotrivit cu caracterizarea și a acestor ani ca făcînd parte din faza de criză de sistem. Dar firmele constituie, împreună cu instituțiile politice subordonate – statele și instituțiile de reglare transnațional㠖 un "cer" deasupra ansamblului populației planetei, cu totul impenetrabil de către această populație, care constituie cea mai mare parte a societății civile, ca și de către frînturi ale diferitelor clase dominante, neajunse la nivelul transnațional, și, desigur, de către laturile democratice ale statelor (laturi care reflectă obligația lor de a îndeplini și sarcini sociale...). Cadrul firmelor devine la fel de exclusivist cum era înainte cadrul statului situat deasupra societății. Bonapartismului fascist și stalinist îi corespunde, din ce în ce mai mult, "bonapartismul firmei". Ritmul înfăptuirii acestui bonapartism este în funcție de ponderea diferitelor tendințe (politici), această pondere, la rîndul său, reflectînd eficiența pentru capitalism a transformărilor revoluționare ale forțelor de producție; tendințele democratice (lăsînd la o parte aici caracterul capitalist al democrației) încetinesc înfăptuirea bonapartismului, rămînerea în urmă a unor capitaluri naționale față de procesul de transnaționalizare grăbesc bonapartismul în aceste locuri.

Întreaga perioadă deschisă de Octombrie pînă astăzi și în continuare este faza de descompunere treptat㠖 cu toate revenirile, victoriile aparente și succesele legate de transformările revoluționare ale forțelor de producție – a sistemului economico-social al capitalismului.Revoluțiile sociale, revoltele, dar și refluxurile revoluționare, sunt dovezi ale acestei faze. Faza de descompunere a unui sistem este, totodată, faza de tranziție la noul sistem. Dar Revoluția din Octombrie nu a inaugurat noul sistem, deși a fost momentul marcant al caracterului de tranziție al fazei capitalismului din secolul al XX-lea.

Octombrie nu a fost consecința finală a capitalismului. Revoluția în capitalismul periferic nu poate desființa capitalismul cel mai dezvoltat. Dar, mai mult, nici în capitalismul dezvoltat nu existau atunci condițiile obiective ale revoluției; după cum nu existau condițiile subiective.

Rămînerea în urmă a Periferiei, contradicțiile insuportabile de aici, au fost forma de manifestare a vulnerabilității istorice a capitalismului și, în același timp, au demonstrat intrarea capitalismului în criză de sistem. Această criză de sistem constă atît în criza forțelor de producție cît și în cea a relațiilor de producție. Astfel, Octombrie a fost rezultatul 1.crizei primei revoluții industriale, deci a faptului că încă nu apăruseră elementele de trecere de la acest nivel al forțelor de producție la nivelul celei de a doua revoluții industriale, iar această criză a fost favorizată tocmai de 2. criza capitalismului monopolist; căci revoluția în știință și tehnică a cerut și cere, din ce în ce mai mult, o concentrare maximă a capitalului, o putere maximă a acestuia. A doua revoluție industrială cere capital transnațional; etapa intermediară spre o asemenea concentrare și centralizare a capitalului a fost capitalul de stat; fie ca singurul mare capital dintr-o țar㠖 ca în stalinism – fie ca rezultat al fuziunii politice dintre monopolurile capitaliștilor individuali și stat – ca în Occident. În primele două decenii ale secolului al XX-lea, nici Occidentul nu ajunsese încă în etapa capitalismului monopolist de stat; iar în ceea ce privește Periferia, aceasta nu ajunsese practic nici măcar în etapa monopolistă. Or, numai un capital mare și puternic permite și dezvoltarea forțelor de producție și politici sociale, capabile să atenueze consecințele sociale ale relațiilor capitaliste. Dubla criză, amintită mai sus, a constat în incapacitatea capitalismului monopolist de a susține noua revoluție în domeniul forțelor de producție. Iar consecința acestei duble crize a fost realizarea capitalismului de stat – în care monopolurile nu se pot dezvolta fără intervenția permanentă și masivă a statului în economie, ca în occident, sau în care capitalul monopol al statului folosește instrumentul stat pentru dezvoltarea sa. Așadar, consecințele etapei monopoliste (etapizarea capitalismului este în funcție de nivelul cel mai dezvoltat pe plan mondial al capitalului), care a culminat cu primul război mondial, a fost edificarea capitalismului de stat, singurul care putea atunci să rezolve, parțial, acea dublă criză. În țările Centru, acest capitalism de stat s-a înfăptuit în maniera occidentală, permisă de poziția dominantă pe plan mondial a capitalului occidental (keynesismul; New Deal-ul rooseveltian; welfare state postbelic); iar pentru că în țările periferice această formă de capitalism nu a putut să se contureze datorită intereselor comune ale, pe de o parte, claselor dominante cele mai puternice pe plan mondial și, pe de altă parte, ale claselor dominante din țările periferice, soluțiile au fost atunci stalinismul, fascismul dar și, în țările periferice care trebuiau să susțină capitalismul occidental în luptă cu stalinismul și fascismul, regimurile autoritariste (militare de regulă). Adică, în țările periferice, implementarea capitalismului de stat a avut loc fie cu ajutorul unui vector de esență necapitalistă: încercările de revoluție socialistă, fie cu regimul politic dictatorial (fascist), ca în Germania.

Proprietatea de stat arată calea abolirii relațiilor capitaliste. Iar această demonstrație a fost realizată și în capitalismul de stat occidental și în cel periferic. Iar faptul că aici, acest capitalism de stat a fost înfășurat în lozinci socialiste (situația de drept a proprietății, valorile legitimatoare și mobilizatoare) a dus, în legătură cu această problemă, la opacizarea caracterului capitalist, fundamental, al relațiilor de producție, la considerarea proprietății de stat drept proprietate socială. Sigur că birocrația "a fost de vină": lozincile îi asigurau dominația. Dar revoluția/încercarea de revoluție socialistă nici nu putea să aibe loc fără punerea în prim plan a acestor lozinci. Iar acest fapt, lăsînd la o parte aici poziția birocrației, a avut și consecințe pozitive, mobilizatoare, pentru dezvoltarea forțelor de producție, ca și consecințe negative pentru aceleași forțe de producție. Căci, în lipsa proprietății sociale (deci a condițiilor acestei proprietăți), a doua revoluție industrială nu s-a putut dezvolta, în Occident, decît pe baza unei concentrări maxime a capitalului, iar această situație a avut loc prin presiunea pentru reducerea politicilor sociale. Or, în "socialism", trebuiau realizate, concomitent, și sarcina dezvoltării accelerate a forțelor de producție – și la nivelul cel mai înalt existent pe plan mondial – (iar acest lucru cerea, de exemplu, reducerea cheltuielilor capitalului cu forța de muncă, disponibilizarea...), și sarcina politicilor sociale – cerută de lozincile socialiste – (care nu acceptau șomajul...). Lozincile au impulsionat dezvoltarea forțelor de producție – mai ales atît timp cît obiectivul esențial a fost înfăptuirea primei revoluții industriale – dar le-au și frînat.

Opacizarea caracterului capitalist al relațiilor de producție din stalinism a fost înfăptuită, pe fundalul caracterului complex al stalinismului, atît de către categoriile dominante – din stalinism și din capitalismul "clasic", occidental – cît și de către stînga timpului – și ne interesează aici stînga comunist㠖 în criză.

Proprietatea de stat arată calea... Și Octombrie a arătat această cale: revoluția rusă trebuia să fie (doar) începutul revoluției proletare mondiale – singura capabilă să transforme proprietatea din privată în social㠖 (vezi Lenin). În lipsa condițiilor obiective și subiective pe plan mondial, Octombrie nu putea să fie decît o încercare, eroică, de revoluție proletară, inevitabil eșuată în stalinism. Dar consecințele lui Octombrie pe plan mondial, de grăbire a modernizării țărilor periferice, de conștientizare a maselor proletare din întreaga lume, de dezvoltare a politicilor sociale în Occident, infirmă și poziția social-democrată (și, desigur, liberală) după care revoluția din Octombrie "nu trebuia să aibă loc" și opinia tuturor celor care, în clasamentul evenimentelor istorice care au influențat cel mai notabil secolul al XX-lea, nu așează revoluția lui Lenin pe primul loc.

Tocmai faptul că Octombrie a fost "revoluția proletară într-o țară" a făcut din această revoluție doar o prevestire a revoluției proletare mondiale, posibile în viitor, și nu un cap de pod real al acesteia. Dimpotrivă, condițiile istorice în care a avut loc au "prestabilit" faptul că revoluția nu putea decît să poarte în sine "gena" degenerescenței.

Ca urmare, Octombrie 1917 nu a inugurat un stat muncitoresc (nu ne interesează acum deformarea ulterioară), ci un stat în luptă (care trebuia să lupte, cu celelalte state capitaliste, pentru supraviețuirea sa cu mijloacele capitaliste ale cuceririlor, ale lărgirii sferei de influență), vulnerabil și reversibil, sfîșiat între tendința grupului conducător – proletar – de a impune măsuri din ce în ce mai conforme cu lozincile socialiste și tendința masei statului dar și a societății – a masei birocratice dar și a masei de țărani – de a limita și chiar de a deturna aceste măsuri. Desigur în condițiile unicității "socialismului" pe plan mondial. De aceea, nu este suficient să discutăm stalinismul în termeni de "stat", "regim politic", ci de sistem economico-social și mod de producție. Modul de producție a fost capitalist: sistemul economico-social a fost izotop al capitalismului, un capitalism (de stat) special (înfășurat în lozinci socialiste).