Dumitru Bucur
Avem timp să mai fim social-democrați?

Ritmul consecințelor negative ale activităților capitalului – războaie, poluare etc. – tinde să se acumuleze într-un mod care copleșește acumulările pozitive ale reformelor, adică ale învățării omului din eșecurile sale1.
Tendințele vizibile ale organizării capitaliste actuale, dominate de capitalul transnațional și neoliberalismul agresiv, agravează fenomenele negative, disfuncționalitățile, contradicțiile. Pentru a păstra pragul de suportabilitate a acestor fenomene, capitalul mondial inițiază măsuri al căror rezultat mai degrabă se adaugă fenomenelor negative decît le atenuează, necum să le rezolve (diferența Centru-Periferie se adîncește, chiar dacă în modalitățile noi ale dalmațianizării daterminate de transnaționalizare, problemele ecologice pe scară mondială se agravează etc.).
Social-democrația actuală critică liberalismul, dominația actuală a capitalului financiar mondial. Dar critica trebuie să releve cauzele sociale ale acestor fenomene, și social-democrația nu prea face aceasta, după cum critica trebuie să fie nu numai teoretică, ci și practică. O social-democrație care temporizează punctul de vedere al popoarelor planetei care suportă suferințe sociale datorită relațiilor capitaliste, o social-democrație care acceptă amînarea unor reforme radicale în economie, politică, societate, nu face decît să se iluzioneze asupra radicalismului său.
Social-democrației îi este frică s㠄pună problema” în termeni de clase sociale. „Marx este depășit”. Dar „o formațiune socială nu piere niciodată înainte de a se fi dezvoltat toate forțele de producție pentru care ea este destul de largă, și noi relații de producție, superioare, nu apar niciodată înainte de a se fi copt chiar în sînul vechii societăți condițiile lor materiale de existență”2 Aceasta înseamnă că însuși capitalismul creează condițiile obiective ale propriei sale transformări.
Social-democrația așteaptă derularea acestui proces? Dar transformarea capitalismului nu va avea loc fără ca să se fi constituit și unele condiții subiective pentru aceasta: îmbibarea conștiinței sociale cu valorile anticapitaliste comuniste, constituirea activismului civic de tip comunist, experimentarea unor modalități de autoconducere adică însușirea capacității de autoconducere etc. Capitalismul se opune constituirii acestor condiții subiective, după cum el și frînează pe cele obiective.
Cui îi revine, așadar, responsabilitatea pregătirii condițiilor subiective? Dacă social-democrația nu-și asumă această țintă, atunci ea nu rămîne decît o formă mascată a liberalismului, un tovarăș de drum al acestuia cu defulări simpozionistice, o manifestare istorică a autoînșelării omului că nu va pieri niciodată păstrînd vechile tipare.
C’est votre tour maintenant, domnilor social-democrați!
Timpul prezent nu este numai cel al tendințelor restauraționiste, prin care capitalismul cel mai modern dorește să se fortifice, ci poate fi și al unui nou început pentru mișcarea proletară. Să nu-l irosim!
Merită să luptăm pentru himera comunismului, atunci cînd nu sînt întrunite condițiile sale? Desigur; „socialism sau barbarie”, nu încetăm să repetăm și noi după Marx. Concret, o stîngă marxistă: a) poate presa pentru ca drepturile democratice și sociale ale populației să fie păstrate și dezvoltate, în pofida oricăror politici liberale explicite sau temporizante în mod social-democrat; stînga marxistă nu încetează să cheme social-democrația alături de acest obiectiv generos, și o face tocmai criticînd-o, arătînd cauzele sociale, dedesubturile poziției acesteia; b) în al doilea rînd, dar, de fapt, obiectivul specific al stîngii marxiste este tocmai acesta, scopul acesteia este făurirea conștiinței de sine, ca clasă, a proletariatului nou, al celei de a doua revoluții industriale. În realizarea acestui obiectiv se evidențiază forțele sociale și politice, tovarășii de drum, departajarea, specificitatea. Schimbările sociale revoluționare nu sînt iminente (atît timp cît nu sînt îndeplinite toate aceste condiții); din acest punct de vedere, ziua de astăzi nu este cea a „luptei finale”, cum ne încredința refrenul original (în limba franceză) al Internaționalei. Dar această luptă nu este mai puțin eroică. Ea este lupta „cea mare”, cum afirmă traducerea în limba română a refrenului aceluiași cîntec nemuritor.
Este rîndul nostru acum!
 
 1 a propos de eșecul Conferinței de la Haga asupra climei de pe planetă; eșecul este datorat rolului dominant al politicii neoliberale agresive (neoliberalo-conservatorismului) care susține interesul absolut al capitalului în pofida intereselor sociale (ceea ce înseamnă inclusiv ecologice). Tocmai datorită acestui fapt, „nu se va putea depăși acest impas în următorii patru ani (A.B. – datorită venirii la putere în S.U.A. a Partidului Republican, opus intervenției statului de îngrădire a comportamentului capitalului); ceea ce … va duce la încălzirea și mai mare a planetei, cu catastrofele climatice cunoscute (inundații, uragane, deșertificări etc.) afectînd milioane de oameni” – cf. R.N. – Va fi stopat efectul de seră la scara întregii planete?, în Timpul – 7 zile în România și în lume, nr. 50 (515), 13-19 dec. 2000, p. 7.
 2 Contribuții la critica economiei politice (1859), E.S.P.L.P., 1954, p. 10.