Emil David
De ce nu am votat? 

Scriu aceste rînduri imediat după alegerile parlamentare și primul tur al celor prezidențiale din țara noastră. Personal, am preferat să nu mă prezint la urne. Voi încerca să prezint cît mai clar motivele care mi-au determinat opțiunea.

La o privire rapidă, societatea românească actuală pare a fi în mod clar capitalistă. Există un mare număr de oameni săraci și o mică pătură de îmbogățiți, iar diferențele de avere și statut social sînt absolut enorme – practic se poate spune că niciodată în istoria țării noastre nu au existat asemenea inegalități sociale. La o analiză atentă, situația societății românești actuale nu mi se mai pare la fel de clară. Personal, sesizez o serie de caracteristici ale societății românești care nu există în societățile capitaliste și o altă serie de caracteristici ale acestor societăți capitaliste care nu se regăsesc în țara noastră. Oare putem să identificăm aici, la noi, elemente ale unui „capitalism ciudat”?
Sper că se vede ușor sursa de inspirație pentru această expresie pe care am plasat-o între ghilimele: după ce Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei ca urmare a invaziei din Polonia la începutul lunii septembrie 1939, conflictul dintre aceste mari puteri a cunoscut o fază denumit㠄războiul ciudat” – națiunile respective erau în stare de război, dar luptele efective aproape că au lipsit cu desăvîrșire, aveau loc doar niște schimburi de focuri sporadice la frontiera franco-germană. În această etapă se puteau vedea o serie de caracteristici ale stării de război, în vreme ce altele lipseau cu desăvîrșire. Din cîte cunosc eu, expresia „război ciudat” a fost utilizată chiar în presa vremii, fiind apoi preluată de istorici, deoarece au considerat-o semnificativă pentru a descrie atmosfera acelor cîteva luni. Oare nu se poate face o analogie între situația neclară din acea fază a războiului și situația actuală din țara noastră?
În primul rînd, trebuie să explic ce înțeleg eu prin capitalism. Voi încerca să dau o explicație cît mai simplă și pe înțelesul tuturor, fără fraze complicate și teorii ample care trebuie digerate într-un timp îndelungat. Voi încerca să folosesc elemente cuantificabile, nu abstracțiuni. Toate acestea nu înseamnă nicidecum că eu aș respinge din principiu teoria și abstracțiunile – nu vreau pur și simplu altceva decît să-mi exprim ideile fără să le folosesc (atît cît este posibil).
Analiza trebuie să pornească de la mecanismele de funcționare a economiei capitaliste, de la relațiile care se stabilesc pe de-o parte între reprezentanții clasei burgheze și pe de altă parte între aceștia și proletariat. Mi se pare important să încep caracterizarea capitalismului pornind de la mecanismele interne ale aconomiei, deoarece acestea determină în ultimă instanță întregul complex de relații sociale.
Unul din cele mai importante criterii pentru a considera o economie națională drept capitalistă este ponderea proprietății private. Proprietatea privată asupra mijloacelor de producție nu este singura caracteristică a capitalismului, dar eu cred că aceasta sintetizează suficient de bine factorii care determină relațiile stabilite în cadrul economiei și societății. Este adevărat că proprietatea privată există și în alte orînduiri sociale, dar în condițiile nivelului actual de dezvoltare a forțelor de producție nu poate să genereze decît relații de producție capitaliste.
Eu cred că o anumită economie națională poate fi considerată cu atît mai capitalistă cu cît ponderea proprietății private a indivizilor asupra mijloacelor de producție este mai mare, iar concurența dintre ei este mai ascuțită și îi obligă să exploateze cît mai intens forța de muncă. Acești proprietari individuali fac parte din clasa burgheză și ei obțin profit din plusvaloare, pe baza exploatării proletarilor lipsiți de proprietate. Așadar, dacă în economia americană ponderea proprietății private a indivizilor asupra mijloacelor de producție este de 95%, atunci America este 95% capitalistă; dacă ponderea proprietății private a indivizilor în economia națională a României este de 30%, atunci țara noastră este capitalistă în proporție de 30%.
Știu că unii includ și proprietatea de stat atunci cînd discută despre proprietatea privată. Ei afirmă că este vorba despre un stat care reprezintă interesele unei clase, despre un stat al proprietății private (cei care au citit Originea familiei, a proprietății private și a statului știu deja că nici nu poate fi vorba despre vreun stat al unui alt tip de proprietate). Eu sînt de acord cu această idee, dar este posibil să existe anumite etape în care clasa dominantă să nu fie burghezia, iar statul să nu reprezinte interesele burgheziei, chiar dacă tendința de evoluție a societății respective este spre capitalism. Cred că noi trecem acum printr-o asemenea etapă. Statul român va fi într-o zi un stat al burgheziei, dar mie mi se pare că astăzi nu este.
Eu cred că putem exclude din discuție proprietatea de stat chiar și în cazul clasic al unei țări capitaliste dezvoltate. Să analizăm pe scurt situația din Marea Britanie. După al doilea război mondial, acolo au avut loc o serie de naționalizări, astfel că unele ramuri industriale sau din domeniul serviciilor au ajuns să fie proprietate de stat. Este clar că au fost naționalizări de tip burghez, foștii proprietari au fost despăgubiți, iar aceste naționalizări nu au modificat caracterul de clasă al societății și al statului, dar nu acesta este acum subiectul discuției.
În anul 1979, Partidul Conservator condus de Margaret Thatcher a cîștigat alegerile și a început să aplice un program amplu de privatizări în economia națională. Marea Britanie a fost primul stat din Europa în care au fost privatizate telecomunicațiile (cazul British Telecom este astăzi un exemplu clasic, fiind folosit ca studiu de caz chiar și la marile universități americane); de asemenea, au fost privatizate căile ferate și transporturile feroviare, industriile producătoare de materii prime, utilități și resurse de bază (industria minieră, industria siderurgică, industria energetică, industria petrolieră și de gaze naturale, utilitățile publice din orașe etc.; aici trebuie precizat că unele din aceste ramuri industriale erau deja parțial în proprietate privată, iar privatizarea a afectat – logic – numai obiectivele economice aflate anterior în proprietatea statului).
Prin aceste privatizări, suma dintre proprietatea de stat în economie și proprietatea privată a indivizilor nu s-a schimbat cu nimic. Pur și simplu o parte foarte importantă a mijloacelor de producție deținute de stat a fost transferată contra cost unor capitaliști individuali sau unor firme, bănci, fonduri de investiții și altor persoane juridice în spatele cărora se aflau – în ultimă instanț㠖 tot niște investitori (capitaliști) individuali.
Procesul a fost însoțit de nenumărate conflicte sociale. În acea perioadă au avut loc cele mai lungi greve, cu cea mai largă participare din istoria postbelică a întregii Europe. Sindicatele au mobilizat clasa muncitoare și s-au opus din toate puterile acestor reforme capitaliste, dar nu au avut succes. În ciuda opoziției lor formidabile, guvernul și-a impus în cele din urmă punctul de vedere.
Eu cred că prin aceste privatizări s-a accentuat caracterul capitalist al economiei britanice, deci și societatea în ansamblul său a devenit mai capitalistă. Exploatarea forței de muncă a devenit mai intensă, clasa muncitoare a pierdut o serie de cuceriri sociale de care beneficiase imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, șomajul a crescut spectaculos, rolul și importanța sindicatelor au cunoscut o scădere foarte semnificativ㠖 toate acestea s-au întîmplat datorită faptului că o parte mai mare din mijloacele de producție se afla de acum în proprietatea privată a unor indivizi, a unor capitaliști.
Se pune întrebarea: dacă Marea Britanie a devenit mai capitalistă odată cu aceste măsuri ale guvernului Thatcher, ce fel de societate a fost înainte? Răspunsul mi se pare simplu: a fost mai puțin capitalist㠖 doar nu credea nimeni că eu voi răspunde la această întrebare că nu a fost absolut deloc o țară și o societate capitalistă! Pornind de la acest exemplu și de la altele asemănătoare, mi se pare absolut legitim să vorbim despre țări și societăți mai mult sau mai puțin capitaliste, despre diverse nuanțe intermediare în interiorul unui anumit tip de societate, iar criteriul pe care l-am propus eu pentru a cuantifica aceste proporții este foarte clar: ponderea proprietății private a indivizilor asupra mijloacelor de producție. Sper că exemplul Marii Britanii demonstrează clar de ce nu am inclus aici și proprietatea de stat, chiar și în cazul în care este vorba de un stat capitalist dezvoltat. Ceea ce s-a schimbat după 1980 în Marea Britanie a fost raportul între proprietatea de stat asupra mijloacelor de producție și proprietatea privată a capitaliștilor asupra mijloacelor de producție: ponderea celei de-a doua categorii a crescut în dauna primei categorii, și tocmai de aceea caracterul capitalist al economiei și al societății s-a accentuat.
Să vedem cum stă țara noastră din punctul de vedere al acestui criteriu unic și sintetic. La finele anului 1989, România avea o economie națională în care proprietatea privată a indivizilor asupra mijloacelor de producție era aproape inexistentă (fără a fi vorba deloc despre existența reală a vreunei forme de proprietate socială, așa cum se afirma în documentele oficiale ale partidului). Mijloacele de producție se aflau preponderent în proprietatea statului controlat de nomenclatură.
După 1989, ponderea proprietății private a indivizilor a crescut treptat, dar mult mai încet decît în țările vecine, cum ar fi Ungaria, Polonia etc. Este absolut evident că ritmul reformelor capitaliste în țara noastră a fost incomparabil mai lent decît în țările Europei centrale, care au aplicat diverse variante ale terapiei de șoc. În țara noastră, opera de restaurare a capitalismului (adică de creștere a ponderii proprietății private a capitaliștilor asupra mijloacelor de producție și de scădere a ponderii proprietății fostului stat stalinist) a demarat în pas de melc încă din 1990 și a continuat în același ritm pe timpul președinției lui Ion Iliescu și chiar după 1996, cînd guvernarea a fost preluată de o coaliție condusă de partidele istorice.
Să analizăm pe scurt principalele etape ale restaurării capitalismului în România. În anul 1991 a fost înființată o instituție care avea drept rol, conform legii, să privatizeze o însemnată parte a economiei naționale. Este vorba de Fondul Proprietății de Stat, care a preluat spre administrare 70% din acțiunile societăților comerciale, fostele întreprinderi ale statului „socialist”. Tot atunci au fost înființate cele cinci Fonduri ale Proprietății Private, care au preluat restul de 30% din aceste acțiuni.
Trebuie precizat că acest patrimoniu atribuit către FPS și cele cinci FPP-uri nu reprezenta decît o parte din obiectivele economice care fuseseră anterior proprietate de stat. În anul 1991 existau în economia națională, pe lîngă societățile comerciale, o mulțime de regii autonome de importanță națională, județeană sau locală, a căror pondere lor în economia națională era foarte mare (ele reprezentau între 40% și 50% din totalul mijloacelor de producție aflate în proprietatea statului). Aceste regii autonome au fost excluse din start de la privatizare. Regiile autonome de importanță națională au rămas în subordinea diferitelor ministere economice (al industriilor, al comunicațiilor, al transporturilor, al agriculturii, al mediului înconjurător etc.), iar cele de importanță județeană sau locală au trecut în administrarea consiliilor județene, respectiv a celor locale. Așadar, FPS a preluat și urma să privatizeze 70% dintr-un patrimoniu care reprezenta cu puțin peste jumătate din mijloacele de producție ale statului.
În ceea ce privește FPP-urile, teoretic cele 30% pe care le-au preluat au fost din start proprietate privată a unor indivizi. În realitate, aceste FPP-uri nu se deosebeau prea mult de instituțiile de stat. Ca și în cazul FPS, ele erau conduse de consilii de administrație numite de către conducerea politică a statului, așa că cei care au ajuns în fruntea bucatelor erau diverși oameni politici și tot felul de rude sau prieteni ai acestora.
Cetățenii majori ai României au primit niște cupoane care ar fi reprezentat o fracțiune din proprietatea asupra FPP-urilor. Treptat, s-a dezvoltat o întreagă piață neorganizată și neoficială a acestor cupoane. După cîțiva ani, guvernul Văcăroiu a decis să elibereze alte cupoane, nominative, care ar fi urmat să fie de această dată subscrise de fiecare cetățean direct la o întreprindere sau la unul din FPP-uri, reprezentînd astfel hîrtii de valoare concrete, la fel ca acțiunile emise de societățile pe acțiuni din statele capitaliste. Aceste noi cupoane urmau să acopere tot 30% din patrimoniul supus privatizării, celelalte 70% urmînd să rămînă în continuare la FPS. Valoarea inițială a acestor cupoane era de un milion de lei, ceea ce ar fi însemnat că fiecare cetățean român major primea o bucățică în valoare de un milion de lei din proprietatea statului asupra mijloacelor de producție. În realitate, atunci cînd cetățenii au încercat să vîndă acțiunile dobîndite în acest mod s-au lămurit că valoarea reală era mult mai mică: cei care făceau tranzacții la bursă nu s-au sinchisit deloc de valoarea atribuită inițial de guvern acestor acțiuni, ei știau că nu contează decît raportul între cerere și ofertă, deoarece la bursă acest raport este singurul factor care determină prețul acțiunilor.
Una peste alta, după toate aceste cuponiade s-a privatizat o parte din mijloacele de producție aflate în proprietatea statului. Este destul de greu de estimat ponderea proprietății de stat care a fost privatizată în acest mod, dar în mod sigur s-a situat mult sub limita de 30% prevăzută în lege (repet, 30% dintr-un patrimoniu care excludea din start regiile autonome). Prin tot felul de mecanisme birocratice s-a reușit diminuarea substanțială a acelei părți din proprietatea de stat care a fost distribuită gratuit către cetățeni.
În ceea ce privește FPS, această instituție și-a luat în serios rolul de acționar și a început imediat după înființare să numească directori și consilii de administrație la societățile comerciale. Așa cum era de așteptat, aceste funcții au fost ocupate tot pe baza sănătosului principiu al pilelor, cunoștințelor, șpăgilor și relațiilor de rudenie. Un acționar capitalist nu ar fi procedat așa, el ar fi numit directori cît mai competenți, care să conducă bine întreprinderile și să obțină un profit cît mai mare, dar FPS-ul nu era interesat de profit, ceea ce demonstrază încă o dată că această instituție (deci și statul proprietar) nu a acționat nici un moment ca un patron burghez.
În fruntea întreprinderilor de stat au ajuns niște oameni a căror principală preocupare nu era să asigure bunul mers al activității întreprinderii pe care o conduceau, ci bunul mers al șpăgilor pe care le primeau de la furnizori sau de la clienți. În acest fel s-a generalizat sistemul firmelor căpușă în economia noastră națională.
Voi da un exemplu de firmă căpuș㠄lipit㔠de o întreprindere de stat. Este vorba de un caz de la Sidex Galați: acest imens combinat siderurgic are contracte, printre altele, cu o firmă particulară numită Metanef, care aprovizionează combinatul cu materii prime (minereu de fier, cărbune cocsificabil etc.). Această firmă aduce minereu de fier din Australia pe care îl vinde combinatului la un preț mult mai mare decît dacă Sidex ar cumpăra același minereu direct de la producător, fără intermediari. Metanef cîștigă enorm din aceste diferențe de preț, așa că își permite să dea șpăgi grase directorilor de la combinat și de la FPS, asigurîndu-și în acest fel continuitatea afacerilor cu Sidex, căci exact acesta este criteriul după care se încheie contractele la Sidex: șpaga.
Sistemul se repetă și la desfacerea produselor finite. Să zicem că un șantier naval din Italia are nevoie de tablă pentru fabricarea sau repararea navelor maritime. Nu va cumpăra această tablă direct de la Sidex, ci de la firma intermediară Metanef, căreia îi va plăti contravaloarea tablei la prețul pieței europene, iar Metanef, la rîndul său, va transfera către Sidex doar o parte din această contravaloare, de multe ori cu o întîrziere de luni sau chiar ani de zile, cîștigînd astfel sume imense și din desfacerea produselor finite de la Sidex.
De precizat că principalul acționar al Metanef este un fost director al unei întreprinderi de comerț exterior de pe vremea stalinismului. Se știe că întreprinderilor li s-a interzis să aibă relații directe cu partenerii lor externi. Aceste relații externe erau în mod obligatoriu „filtrate” de către întreprinderile de comerț exterior, unde lucrau o serie de cadre de nădejde ale Securității, mai ales în funcții de conducere.
Altă situație concretă: mecanismul prin care s-a produs marele jaf de la Bancorex este bine cunoscut, așa că nu insist asupra acestui exemplu deja clasic. Nu a fost nevoie de o operațiune spectaculoasă gen Bonnie & Clyde, cu arme și împușcături, ci de credite acordate în niște condiții pe care nu le-ar fi acceptat nici o bancă occidentală, condusă de directori supravegheați atent de către patroni. Creditele au fost acordate către patronii unor firme care aveau niște relații cel puțin suspecte cu cei care au condus banca. Așa cum era de așteptat, o mare parte din creditele acordate acestor firme nu a mai fost restituită, iar statul a suportat cu seninătate pagube imense.
Același mecanism se aplică aproape tuturor întreprinderilor administrate de FPS. Excepțiile sînt foarte rare și nesemnificative ca pondere: nu prea contează că un director oarecare de la o făbricuță de șosete își face datoria și își conduce eficient întreprinderea, în timp ce directorii de la marile întreprinderi și combinate, ca și de la marea majoritate a întreprinderilor de dimensiuni mai mici, produc pagube enorme unităților economice pe care le conduc.
Acesta este modul în care au fost administrate întreprinderile ai căror directori au fost numiți de FPS. Să vedem ce s-a întîmplat la alte întreprinderi, care nu au intrat în patrimoniul FPS. Voi da un exemplu de la Renel, din anul 1992. Fiind o regie autonomă, Renel nu a intrat în 1991 în patrimoniul FPS și FPP, ci a rămas sub coordonarea Ministerului industriilor. În luna aprilie 1992, Renel a încheiat un contract cu una din firmele celebrului George Constantin Păunescu (unul din principalii autori ai jafului de la Bancorex), prin care această firmă privată s-a obligat să livreze către Renel motorină din import în valoare de 1,2 miliarde lei (la vremea aceea cursul valutar era în jur de 200 lei/$, deci valoarea contractului era de 6 milioane de dolari). Dovedind o generozitate nemaiîntîlnită, Renel a plătit întreaga sumă în avans, cu toate că de obicei suma plătită în avans la asemenea contracte nu depășește 10-15% din total, restul urmînd să se achite după cîteva luni de la livrarea mărfii de către furnizor. După șase luni, în octombrie, firma lui George Constantin Păunescu a expediat o scrisoare către Renel în care spunea că furnizorul extern nu mai poate livra cantitatea de motorină contractată, așa că va returna întreaga sumă de 1,2 miliarde lei. Problema este că în luna octombrie a anului 1992 cursul valutar se apropia de 430 lei/$, deci firma privată a returnat către Renel echivalentul a circa 3 milioane de dolari. Este clar că nici un patron capitalist nu ar fi procedat ca la Renel, adică să plătească unui alt patron 6 milioane de dolari pentru ca după șase luni să primească înapoi 3 milioane – toate acestea fără să protesteze absolut deloc, fără să intenteze proces în instanță etc. Statul patron s-a comportat și în acest caz exact în modul opus celui în care s-ar fi comportat un capitalist interesat de profit și de exploatarea forței de muncă.
Nici FPP-urile nu au scăpat nejefuite. De exemplu, șeful FPP 2 Moldova, Corneliu Iacobov, a girat cu proprietăți ale FPP niște credite luate de unele firme private de la diverse bănci, în special de la același Bancorex. Atunci cînd aceste firme nu au returnat creditele, băncile au executat garanția și au preluat proprietățile FPP 2 Moldova. Nimeni nu l-a tras la răspundere, nu a ajuns la tribunal și nici la pușcărie, așa cum s-ar fi întîmplat dacă un director de la o firmă privată ar fi efectuat aceleași operațiuni. În acest an, Corneliu Iacobov a finanțat parțial și chiar a condus campania electorală a PDSR în județul Bacău. A avut posibilitatea să finanțeze o campanie electorală, că doar s-a apucat de afaceri serioase după ce primise șpăgi grase de la patronii firmelor ale căror credite le-a girat!
În ceea ce privește firmele căpușă, concurența nu joacă absolut nici un rol. Dacă un capitalist cinstit și corect (din punctul de vedere al legislației capitaliste, nu din punctul de vedere al proletariatului) se prezintă la Sidex și propune directorilor de acolo să aprovizioneze el combinatul cu materii prime la prețuri mai convenabile decît cele practicate de Metanef și alte căpușe, directorii îl vor refuza, deoarece firmele căpușă nu se supun competiției. La contractele cu Sidex nu au acces decît mafioții din anturajul birocraților de la FPS și al directorilor combinatului (care nu sînt nici ei altceva decît tot niște birocrați). Acești conducători de la o întreprindere de stat nu sînt absolut deloc interesați de profitul pe care îl obține sau nu întreprinderea condusă de ei, deci nu-i interesează să achiziționeze materii prime la prețuri mai mici. De asemenea, nu sînt interesați de exploatarea forței de munc㠖 se știe că la Sidex au fost acordate numeroase creșteri de salarii (în condițiile în care întreprinderea suferea pierderi economice din ce în ce mai mari) cu unicul scop de a evita tulburările sociale, astfel încît afacerile mafiote să funcționeze în continuare fără probleme. Nici un patron capitalist nu acordă creșteri salariale decît dacă profitul său înregistrează o creștere mai mare prin cointeresarea forței de muncă sau prin atragerea unor oameni mai bine calificați, iar dacă întreprinderea nu realizează profit, ci pierderi, atunci trece la concedieri și reduceri de salarii – adică exact invers față de cum s-a procedat la Sidex! Nici în cazul firmelor căpușă exploatarea forței de muncă nu joacă nici un rol. Am prezentat mai sus un exemplu din activitatea unei firme care a primit de la Renel 6 milioane de dolari și a dat înapoi 3 milioane după șase luni. Este foarte clar că aceste venituri imense nu au rezultat din exploatarea forței de muncă din cadrul întreprinderii private. Nici unul din salariații de la firma lui George Constantin Păunescu nu poate să se laude că munca lui a produs un asemenea profit pentru patronul său. Sursa acestui profit o reprezintă pur și simplu relațiile mafiote între patronul firmei căpușă și directorii întreprinderii de stat.
Situația nu s-a schimbat aproape deloc după 1996. Partidele care au preluat guvernarea s-au lăudat că vor face reforme și privatizare, dar ceea ce au făcut în practică nu s-a potrivit deloc cu promisiunile lor cu tentă de dreapta. Mie mi se pare foarte clar că noi am avut la guvernare o stîngă falsă înainte de 1996 și o dreaptă falsă după 1996. Guvernele din perioada anterioară anului 1996 nu au reprezentat deloc interesele celor săraci și amărîți, iar guvernele de după 1996 nu au reprezentat deloc interesele patronilor și capitaliștilor veritabili. În realitate, ambele guvernări au acționat în interesul birocraților, mafioților și corupților care continuă să jefuiască țara începînd din 1990 și se pare că vor continua și după alegerile din acest an, pînă cînd statul nostru va ajunge la faliment total.
Așadar, și după 1996 jafurile au continuat netulburate, ba chiar s-au extins. Nu s-a schimbat absolut nimic în ceea ce privește modul de funcționare a combinatului Sidex de la Galați, a marilor întreprinderi cum ar fi Roman și Tractorul din Brașov, nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește funcționarea sectorului energetic, petrolier etc. Au fost schimbați numai oamenii care iau decizii și șpăgi: prietenii și rudele foștilor oameni de la putere au fost înlocuiți cu prietenii și rudele oamenilor noi.
S-a mai produs o schimbare de ritm în ceea ce privește privatizarea. Dacă înainte de 1996 principala preocupare a FPS era administrarea societăților comerciale și numirea directorilor, după alegerile din acel an au fost lansate o serie de privatizări. Din păcate, și acestea au fost dominate de ilegalități și nereguli. Majoritatea privatizărilor a avut drept criteriu de selecție a beneficiarilor tot șpaga.
Situația de la Tepro Iași e un exemplu cunoscut, dar nici pe departe unic. Cehii care au cumpărat pachetul majoritar de acțiuni de la FPS și-au asumat prin contract tot felul de angajamente, dar au preferat să jefuiască rapid întreprinderea și s-o șteargă din țară fără să respecte nimic din contractul încheiat. Mai mult ca sigur că au dat niște șpăgi serioase la FPS, altfel nu se explică faptul că au reușit să preia Tepro pe un preț de nimic.
Se pot da și exemple de privatizări care nu au fost organizate de FPS, dar s-au desfășurat după aceleași metode. Situația de la Romtelecom este foarte bine cunoscută. Inițial, la licitația organizată de Ministerul comunicațiilor au participat cîteva nume mari ale telecomunicațiilor europene (France Telecom, KPN etc.), dar acestea s-au retras cînd au văzut că nu contează prețul oferit și proiectele de investiții, ci numai șpaga, așa că au rămas în cursă doar grecii de la OTE. Sorin Pantiș, ministrul comunicațiilor și principalul artizan al operațiunii, a afirmat atunci că marii operatori europeni de telecomunicații s-au retras din cauza crizei care a cuprins economia rusă în cursul verii, ceea ce i-a determinat să nu mai aibă încredere în piața est-europeană. Am avut surpriza să aflu după cîteva luni că aceștia nu s-au dus prea departe, ci au participat la privatizările societăților de telecomunicații din Cehia și Bulgaria, așa că problema nu a fost lipsa de încredere față de estul Europei, ci lipsa de încredere față de modalitățile de „privatizare” din România.
Cazul Tepro, prezentat mai sus, are încă o semnificație. Se știe că în acest an justiția a anulat privatizarea, iar întreprinderea s-a reîntors în proprietatea statului. Aceasta demonstrează că în unele cazuri privatizările efectuate prin procedee mafiote nu au viață prea lungă. O altă privatizare anulată în urmă cu cîțiva ani a fost cea a rafinăriei Petromidia, preluată inițial de turcii de la Akmaya. Avînd în vedere marele număr de privatizări aflate în situații similare cu cea de la Tepro, nu este imposibil să asistăm în anii următori și la alte reveniri ale întreprinderilor privatizate în proprietatea statului. Chiar și Romtelecom ar putea să ajungă într-o bună zi în această situație, avînd în vedere criticile serioase la adresa întregului proces premergător încheierii contractului de privatizare.
În concluzie, cred că se poate afirma fără a greși că ponderea proprietății private a indivizilor asupra mijloacelor de producție din țara noastră a crescut în ultimii ani, dar foarte lent și contradictoriu. În general, procesul de restaurare a capitalismului în fostele state staliniste este deosebit de dificil. Personal, consider că țări ca Ungaria și Polonia pot fi deja considerate capitaliste, cu toate că structurile și mecanismele interne care caracterizează economiile lor naționale sînt încă destul de departe de cele din unele țări capitaliste obișnuite, cum ar fi Grecia sau Portugalia. În aceste țări foste staliniste din Europa centrală, ponderea proprietății private a indivizilor asupra mijloacelor de producție a crescut totuși semnificativ după 1989. Modul de funcționare a acestor economii naționale este similar celor din statele occidentale, chiar dacă la o altă scară, dar nu datorită faptului că nivelul de dezvoltare economică este net diferit, ci din cauză că procesul de restaurare a capitalismului pornind de la stalinism nu se poate încheia peste noapte.
Așa cum am menționat, eu consider că ceea ce definește o economie capitalistă este modul ei de funcționare, mecanismele economice, de aceea am ales criteriul ponderii proprietății private a indivizilor, deoarece aceasta este determinantă. Nu contează gradul de dezvoltare economică. Un stat mai puțin dezvoltat poate să aibă o economie mai capitalistă decît un alt stat mai dezvoltat (de exemplu, Austria este mai puțin dezvoltată din punct de vedere economic decît Japonia, dar economia națională a Austriei este mai capitalistă decît cea a Japoniei, unde mecanismele economice și relațiile între firme sînt grevate de unele rămășițe feudale).
Aceeași observație se aplică și la analiza evoluției în timp a economiei naționale a unei țări. Am prezentat mai sus exemplul Marii Britanii, care a devenit mai capitalistă după privatizările operate de guvernul Thatcher. În anii de după cel de-al doilea război mondial, o parte din economia națională a Marii Britanii a fost etatizată. Cred că se poate spune că în perioada premergătoare acestor naționalizări (de exemplu la începutul secolului, ca și în anii de după primul război mondial) Marea Britanie era mai capitalistă decît în anii deceniile 6-7-8 ale secolului, cu toate că gradul de dezvoltare economică, tehnologică etc. era mai redus în acele perioade timpurii.
Să revenim la discuția despre țara noastră. Există și alte căi de creștere a ponderii proprietății private a indivizilor asupra mijloacelor de producție, în afară de privatizarea patrimoniului economic al statului. O cale importantă este înființarea de firme noi, aflate din start în proprietate privată. La noi au apărut tot felul de firme, majoritatea de dimensiuni mici sau mijlocii, fără să aibă la înființare nici o legătură cu întreprinderile proprietate de stat. Un exemplu: la momentul actual, comerțul cu bunuri de consum pentru populație este efectuat aproape în întregime de asemenea firme private.
Înființarea unei firme în România nu este deloc o joacă de copii, spre deosebire de situația din țări capitaliste nu foarte dezvoltate, unele chiar vecine cu noi. În țara noastră, formalitățile sînt complicate, greoaie și foarte lente, deci mecanismul trebuie „uns” pe parcurs prin șpăgi grase, bine plasate. Într-o conferință de presă pe care a susținut-o în urmă cu cîteva luni, ambasadorul SUA la București, James Rosapepe, a prezentat o comparație între România și SUA referitoare la formalitățile necesare pentru înființarea unei firme private de dimensiuni mici. În SUA, solicitantul (adică viitorul patron al firmei) trebuie să completeze un formular care are 2-3 file și este foarte simplu și aerisit. Ca durată, întregul proces de autorizare a înființării unei firme nu depășește două zile. În România, documentația pe care trebuie s-o întocmească solicitantul cuprinde o mulțime de dosare cu aprobări de la tot felul de instituții și autorități centrale și locale, depășind o jumătate de kilogram de hîrtie, iar durata întregului proces este în medie între trei și șase luni, plus că trebuie să dea mită peste tot pe unde umblă, așa cum am menționat deja. În aceste condiții, este posibil ca obiectul de activitate al firmei să dispară înainte de primirea autorizației! Oare se poate spune că un asemenea stat – care pune atîtea obstacole în calea celui care dorește să înființeze o firmă ca să exploateze proletarii și să obțină profit – este un stat burghez?
Chiar și în China – țară condusă de un partid care se numește comunist – este mult mai ușor de înființat o firmă decît în România. Iată care este procedura în zonele economice speciale: solicitantul (indiferent dacă este cetățean chinez sau străin) completează un formular și îl depune la un ghișeu, fără nici un fel de aprobări și alte hîrtii suplimentare. Autoritățile competente au obligația să obțină toate aprobările necesare în termen de două săptămîni. Dacă solicitantul nu primește nici un fel de răspuns de la acea autoritate în intervalul de două săptămîni, se consideră automat că i s-a aprobat înființarea firmei și poate să înceapă imediat să facă afaceri. Greu de imaginat așa ceva într-o țar㠄capitalist㔠ca România!
Printre cunoștințele mele se numără și cîteva familii care au emigrat în ultimii ani în Canada. Unul din acești prieteni și-a înființat acolo o firmă la numai cîteva săptămîni după ce a ajuns la Toronto: a telefonat la autoritatea fiscală, a solicitat un formular pe care l-a primit prin poștă, apoi l-a completat și l-a trimis înapoi tot prin poștă, iar după două zile a primit acasă autorizația de funcționare. În tot acest proces, nu a avut nici măcar o întrevedere cu vreun funcționar de stat. În plus, nici măcar nu avea cetățenie canadian㠖 așa cum am menționat, se afla acolo numai de cîteva săptămîni. Este adevărat că amicul meu nu prea are talent de întreprinzător, așa că firma lui nu a efectuat nici un fel de tranzacții sau alte operațiuni, practic este o firm㠄adormită”, dar ușurința formalităților este izbitoare prin comparație cu situația din țara noastră.
Dacă tot am revenit la România, voi prezenta o situație aproape hilară. În cursul acestui an am citit în presă un exemplu care m-a șocat: un viitor patron dorea să înființeze o firmă care să construiască și să administreze un WC public în zona centrală a Bucureștiului. Omul a aflat cu stupoare că trebuie să obțină, printre altele, o aprobare de la SRI! Nu cred că există vreun stat capitalist în care să fie nevoie de o asemenea aprobare – poate numai dacă patronul își propune să construiască o centrală energetică nucleară sau o fabrică de armament.
De multe ori, aceste firme private înființate după 1989 se lovesc în activitatea lor de interese mafiote și de diverse firme căpușă. Au fost numeroase licitații trucate, unele din ele organizate de instituții importante ale statului. Eu cunosc cazurile a două licitații organizate de Camera Deputaților, una pentru achiziționarea de tehnică de calcul și alte echipamente (copiatoare, faxuri etc.) și cealaltă pentru efectuarea unor lucrări de construcții și amenajări interioare la sediul Palatului Parlamentului (fosta Casă a Poporului). Ambele licitații au fost cîștigate, în buna tradiție dîmbovițeană, de către firme care nu aveau posibilitatea să furnizeze mărfurile și să execute lucrările respective, așa că au fost nevoite să încheie contracte cu unele din firmele participante la licitație, dar care au pierdut. Este foarte ciudată situația în care reprezentanța oficială Xerox în România participă la o licitație și pierde, iar firmulița obscură care a cîștigat licitația achiziționează de la aceeași reprezentanță echipamente Xerox pe care le vinde Parlamentului, bineînțeles la un preț mai mare decît dacă licitația ar fi fost cîștigată de la bun început chiar de către reprezentanța Xerox. Așadar, nu cîștigă cel care exploatează mai eficient forța de muncă, ci cel care are relații mai bune cu funcționarii care iau decizii.
Există și situații în care unele firme private autohtone se descurcă foarte bine, chiar mult mai bine decît firme occidentale puternice, cu tradiție în domeniul lor de activitate și care au investit mulți bani în țara noastră după 1990. De exemplu, firmele celebrilor frați Micula din Bihor, producătoare de băuturi răcoritoare și alcoolice, au reușit să ajungă la cifre de vînzări superioare chiar și față de Coca-Cola. Modalitatea pe care au ales-o a fost, bineînțeles, corupția: au beneficiat de reduceri, amînări și reeșalonări la plata impozitelor, datorită relațiilor foarte „călduroase” cu unii funcționari superiori din cadrul Ministerului finanțelor, ceea ce Coca-Cola nu a reușit să obțină. Nu a fost nevoie ca frații Micula să facă investiții mai mari decît Coca-Cola, să achiziționeze utilaje mai moderne, să exploateze mai intens forța de munc㠖 simpla corupție autohtonă a fost de ajuns pentru ca firma lor să concureze cu succes puternicul concern Coca-Cola. Mai are cineva curaj să afirme că țara noastră este lăsată la voia străinilor?
Pe baza faptelor prezentate mai sus, eu am ajuns la următoarea concluzie: există în economia noastră națională un sector dinamic, aflat în ascensiune, a cărui pondere în economia națională nu depășește 25-30%. Acesta este format din firme private și un foarte mic număr de întreprinderi proprietate de stat, care funcționează ca orice întreprindere capitalistă obișnuită, lucrează în condiții de competiție și exploatează forța de muncă a proletarilor în beneficiul patronilor sau al statului. De asemenea, există un sector putred, dar cu o pondere copleșitoare, format din marea majoritate a întreprinderilor proprietate de stat și din firmele căpușă private. Acest sector lucrează pe baza unor relații mafiote, unde concurența și exploatarea forței de muncă nu joacă nici un rol, iar în cazul întreprinderilor de stat nici măcar profitul nu joacă vreun rol.
În aceste condiții, eu cred că se poate spune fără teama de a greși că în România avem capitalism în proporție de 25-30% și STALINISM în proporție de 70-75%. Unii afirmă cu hotărîre că stalinismul nu este altceva decît un izotop, o formă particulară de capitalism, o formațiune socială cu multe caracteristici specifice capitalismului, la care se adaugă o serie de alte caracteristici care nu schimbă fundamental apartenența societăților respective la modul de producție capitalist. Eu nu împărtășesc acest punct de vedere, cred că stalinismul este o formațiune socială distinctă, diferită de capitalism. Nu vreau să insist aici, deoarece o abordare a acestei teme ar fi mult prea amplă, fiind necesare numeroase argumente teoretice care depășesc cadrul acestei discuții.
Dincolo de caracterizarea exactă a stalinismului, rămîne o realitate faptul că astăzi, după 11 ani de așa-zise „reforme”, încă mai trăim într-un stat stalinist. Acesta reprezintă interesele birocrației și funcționarilor de stat (care se îmbogățesc din jefuirea proprietății statului), nu ale capitaliștilor (care vor să obțină profit din exploatarea proletarilor). Spre deosebire de situația dinainte de 1989, birocrația actuală are toată libertatea să intre în relații dubioase cu tot felul de mafioți. Posibilitățile de a jefui proprietatea de stat sînt enorme, aproape nelimitate. Practic, există o adevărată împletire între mafioți, birocrați și politicieni – în multe cazuri mafiotul, birocratul și politicianul sînt una și aceeași persoană. Ei reprezintă categoria dominantă în România de azi, iar statul nostru – așa cum am menționat – le reprezintă interesele.
Un alt aspect al acestei probleme, față de care vreau să-mi prezint punctul de vedere, îl reprezintă relațiile României cu instituțiile economice și financiare internaționale. Există opinia foarte larg împărtășită de către cea mai mare parte a opiniei publice că toate guvernele care s-au succedat la putere după 1989 (mai ales cele de după 1996) au înrobit statul nostru (pe care această parte a publicului îl consideră, bineînțeles, capitalist) față de instituțiile internaționale – Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială. Eu cred că această impresie este greșită. Există multe state capitaliste în lumea contemporană, unele din ele au ajuns la capitalism pornind de la stadiul stalinist din 1989, dar România nu face parte din această categorie. De asemenea, există multe state subordonate în diverse grade față de instituțiile financiare internaționale, dar România nu face parte nici din această categorie.
Nu sînt de acord cu ideea că, după 1990, soarta României a fost hotărîtă de către FMI, UE și BM. Iată cîteva argumente. Cred că sînt foarte cunoscute negocierile pe care țara noastră le-a purtat cu FMI. În ultimii zece ani au fost încheiate cinci acorduri cu această instituție. Toate urmau să aibă aceeași desfășurare în timp: FMI ne dă prima tranșă din suma totală alocată, stabilită prin acordul semnat de ambele părți și destinată în întregime acoperirii deficitului, apoi guvernul român aplică în practică o serie de măsuri bine precizate în același acord, după aceea FMI ne dă tranșa a doua, apoi guvernul urmează să aplice alte măsuri bine precizate etc. (de fiecare dată era vorba de 3-4 tranșe cu tot felul de măsuri guvernamentale concrete, intercalate între aceste tranșe). La primele patru acorduri cu FMI, acesta a acordat prima tranșă, apoi guvernul a aplicat doar o mică parte din măsurile precizate în acordurile semnate, așa că tranșa a doua nu a mai venit deloc. La cel de-al cincilea acord (semnat de fostul prim-ministru Radu Vasile) a fost acordată prima tranșă, iar guvernul a aplicat ca de obicei o mică parte din măsurile impuse de FMI. Ulterior, în fruntea guvernului a venit Mugur Isărescu. Noul guvern a mai aplicat o mică parte din măsurile impuse, iar Isărescu a convins FMI să ne dea a doua tranșă chiar în condițiile în care nu fuseseră aplicate în practică toate măsurile impuse pentru etapa respectiv㠖 cu obligația ca acestea să fie aplicate înainte ca țara noastră să primească tranșa a treia. Rezultatul? Tranșa a treia nu a mai venit nici pînă acum!
Așa au procedat toate guvernele post-decembriste: au semnat niște acorduri cu FMI, au promis că vor lua măsurile impuse, dar cînd a venit vremea să le aplice în practică, nu au făcut-o decît în foarte mică măsură. Eu cred că trebuie să judecăm subordonarea țării față de instituțiile financiare internaționale pe baza faptelor și realizărilor concrete, nu pe baza declarațiilor și promisiunilor (în paranteză fie spus, exact în același mod ar trebui să judecăm și caracterul de dreapta sau de stînga al unui partid politic).
La fel s-au petrecut lucrurile și în relațiile țării noastre cu Banca Mondială. BM alocă fonduri pentru diverse domenii și proiecte concrete, dar nu aprobă cheltuirea efectivă a banilor decît cu o verificare atentă a decontărilor. De exemplu, s-au alocat cîteva zeci de milioane de dolari pentru reparații de școli, spitale etc. Atunci cînd noi ar fi trebuit să trecem la treabă, funcționarii BM au văzut că factorii de decizie, adică funcționarii noștri români, au încheiat niște contracte dubioase cu tot felul de firme suspecte. De exemplu, o firmă privată trebuia să primească vreo 3 milioane de dolari pentru renovarea unei școli, suma fiind mult mai mare decît cheltuielile reale, așa că BM a refuzat să elibereze efectiv banii, cu toate că ei fuseseră alocați României și nu puteau fi acordați altei țări. Asemenea situații au fost foarte numeroase în ultimii 11 ani, așa că cea mai mare parte a sumelor alocate de către BM a rămas neutilizată din cauză că românii noștri ar fi vrut ca banii să ajungă la mafioți, iar BM s-a opus acestor încercări.
Să vorbim puțin și despre UE. Recent, această instituție a prezentat un raport referitor la situația statelor candidate la aderare. Capitolul despre România afirma, printre altele, că noi nu avem o „economie de piață funcțională”, afirmație valabilă și pentru Bulgaria. Cred că toată lumea știe ce înțeleg aceste instituții internaționale prin expresia „economie de piață”: este o modalitate discretă de a vorbi despre capitalism. Așadar, în economia noastră națională capitalismul nu funcționeaz㠖 acesta este punctul lor de vedere. Conform aceluiași raport, țara noastră se află în prezent, pe ultimul loc între țările candidate pentru aderarea la UE. Motivul principal nu îl reprezintă nivelul de dezvoltare economic㠖 Bulgaria este mai slab dezvoltată decît România, dar este plasată mai bine în cursa pentru aderare. Adevăratul motiv îl reprezintă fragilitatea structurilor capitaliste din economia noastră națională.
Tot acesta este și principalul motiv pentru faptul că țara noastră nu a fost primită nici în NATO. Numai statele capitaliste sînt primite în această alianță dominată de marile puteri occidentale. România a pierdut „la mustaț㔠trenul primului val de adeziuni la NATO. La vremea aceea, noi am ajuns foarte aproape de aderare din diverse motive de natură politică și militară. Tendința observată după primirea țărilor din primul val a fost de diminuare a importanței factorilor politico-militari, așa că țara noastră are în prezent șanse mai mici pentru aderarea la NATO decît în urmă cu 2-3 ani, deoarece occidentul a observat că guvernele noastre nu sînt în stare să restaureze capitalismul.
Mi se pare clar că nu instituțiile internaționale poartă vina pentru situația actuală a României, deoarece măsurile impuse de ele nu au fost aplicate în practică aproape deloc, cu toate că declarativ au fost acceptate în totalitate, dar știm bine că nu contează vorbele, ci faptele.
Nu vreau să spun că măsurile impuse de FMI-BM-UE erau sută la sută corecte, dar ele pur și simplu au fost aplicate cu o asemenea zgîrcenie, încît nu au influențat substanțial destinul țării noastre, deci practic nu le putem aprecia corectitudinea. Cine vrea să vadă rezultatele măsurilor impuse de FMI-BM-UE trebuie să se uite la situația din Bulgaria, Ungaria, Polonia etc. Un alt caz la fel de interesant este Mexicul. Nu trebuie să uităm totuși că acolo măsurile impuse de FMI au fost aplicate în ultimii cîțiva ani, dar în cele cîteva decenii precedente au fost aplicate în practică ideile politicienilor care au condus țara. Exact la fel s-a întîmplat și la noi: au fost aplicate în practică în proporție de 90% ideile politicienilor care au condus țara și 10% măsurile impuse de FMI. Asta sună mai degrabă a subordonare a țării față de politicienii români decît față de FMI și alte instituții internaționale.
Și iată că ajungem la activitatea practică a politicienilor care au condus statul român după 1989. Toate partidele și aproape toți oamenii politici care s-au plimbat pe la putere în ultimii 11 ani au reprezentat consecvent interesele birocraților și mafioților. Nu au luat măsuri și nu au aplicat politici antibirocratice și antimafiote decît atunci cînd nu au mai avut de ales. De exemplu, Bancorex a primit sume imense de la Banca Națională atunci cînd a rămas fără bani, astfel încît jaful a continuat netulburat. Cînd nici Banca Națională nu a mai avut resurse, Bancorex a fost închisă. Această măsură a distrus una din sursele de venit ale mafiei din economia românească, dar cei care apucaseră deja să jefuiască banca au scăpat nepedepsiți, cu averi imense și cu conturi în străinătate. Decizia politicienilor de a menține banca în funcțiune nu a avut nici un fel de efecte benefice pentru oamenii săraci sau pentru capitaliștii obișnuiți care nu aveau acces la creditele de la Bancorex. Efectele pozitive le-au simțit numai mafioții, iar statul a suportat întreaga pagubă.
Același lucru se petrece acum cu Sidex Galați. Combinatul se îndreaptă neabătut spre faliment. Dacă jaful de acolo nu va fi oprit, va veni o zi cînd combinatul va fi scos la mezat din cauză că va rămîne fără nici un fel de resurse. Probabil că se va găsi foarte greu vreun capitalist adevărat care să investească propriul lui capital – de pe urma căruia va dori să obțină un profit cît mai mare – într-o întreprindere aflată în situația actuală de la Sidex. Chiar dacă se va găsi vreodată un asemenea capitalist, fără îndoială că el va prelua numai o parte din Sidex și va concedia majoritatea lucrătorilor. Dacă un asemenea capitalist nu se va găsi, vor rămîne pe drumuri toți muncitorii. Așadar, faptul că Sidex este menținut în funcțiune nu aduce avantaje decît mafioților care jefuiesc acest combinat zi de zi, ceas de ceas. Muncitorii au acum un salariu, au astăzi o pîine pentru copiii lor, dar situația lor de mîine va fi cu atît mai grea cu cît jaful va fi oprit mai tîrziu.
În condițiile actuale, nu numai Sidex se îndreaptă spre faliment, ci toată economia națională. Practic, întreaga Românie va da faliment atunci cînd resursele statului se vor epuiza. Printr-un asemenea proces a trecut Bulgaria la sfîrșitul anului 1996 și începutul anului 1997. Unul din motivele pentru care alegerile din 1996 au fost cîștigate de coaliția de „dreapta” a fost acela că oamenii erau speriați de eventuala bulgarizare a României în condițiile în care la putere ar fi rămas „stînga” și ar fi continuat să aplice politicile guvernului Văcăroiu.
În perioada respectivă, statul bulgar s-a prăbușit ca urmare a jafului colosal practicat de mafie în economia națională, jaf de proporții mult mai mari decît cel din România. Moneda națională a Bulgariei nu mai avea nici o valoare. Mărfurile se comercializau pe valută sau pe bază de troc. Cine dorea o pereche de pantofi trebuia să plătească în dolari sau să dea la schimb trei cămăși. Moneda națională se devaloriza foarte rapid și nu putea fi acceptată în comerț: dacă vînzătorul de pantofi ar fi acceptat să fie plătit cu leva, dacă s-ar fi dus la magazin a doua zi după ce a vîndut pantofii ar fi avut surpriza să cumpere cu suma respectivă numai o cămașă, așa că prefera să facă troc și să dea de la bun început perechea de pantofi pentru trei cămăși.
În disperare de cauză, Bulgaria a fost obligată să primească bani de la FMI pentru a opri devalorizarea accelerată a monedei naționale. În același timp, noul guvern bulgar a fost obligat să îndeplinească toate condițiile impuse de această instituție financiară. Abia din acest moment economia națională a Bulgariei a început să funcționeze pe baze capitaliste, cu o prezență din ce în ce mai redusă a corupției și mafiei, cu o pondere din ce în ce mai mare a proprietății private. Procesul de restaurare a capitalismului este însă mult rămas în urmă față de alte țări foste „socialiste” și recuperarea decalajului este deosebit de lentă, dar Bulgaria se află deja pe drumul foarte clar al tranziției spre capitalismul de tip european.
Cea mai importantă condiție impusă de FMI a fost acceptarea de către Bulgaria ca economia națională și finanțele publice să fie supuse supravegherii de către un Consiliu monetar cu coordonare internațională. Rezultatul? Rata inflației din anul 1999 a fost în Bulgaria de numai 6%, iar în România de 54% – de nouă ori mai mare! Se știe că inflația îi afectează în primul rînd pe cei cu venituri mici și fixe, așa că această categorie socială a fost clar avantajată în Bulgaria față de România.
Deocamdată, țara noastră și-a permis să aplice în practică doar o mică parte din măsurile impuse de FMI. Cînd vom ajunge în situația în care se afla Bulgaria acum patru ani, nu vom mai avea de ales. Și vom ajunge, fără nici o îndoială, exact în situația Bulgariei – dacă nu chiar și mai rău. Rezultatul final previzibil al politicilor aplicate la noi este unul singur: falimentul statului. Măsurile și reformele necesare pentru a împiedica acest deznodămînt sînt atît de dure și antipopulare, încît cred că nici un partid și nici un om politic de la noi nu-și va asuma răspunderea aceasta deosebit de grea. Pe de-o parte, populația care votează nu dorește asemenea măsuri; pe de altă parte, nici mafia care jefuiește statul nu vrea așa ceva. Această convergență ciudată, dar logică, reprezintă cel mai puternic argument pentru menținerea situației actuale. Politicienii noștri au nevoie de voturile maselor și, în același timp, reprezintă interesele birocrației și mafiei din care fac parte ei înșiși, așa că vor continua să dea cale liberă jafului pînă se va ajunge la fundul sacului.
Iată că am ajuns abia acum să răspund la problema definită chiar în titlu: nu am votat pentru că nu am vrut să dau girul meu unuia sau altuia dintre grupurile de mafioți (aceasta este denumirea corectă a partidelor politice din țara noastră) între care nu există aproape nici o diferență, cu toate că atacurile reciproce sînt deosebit de dure (în declarații, nu și în fapte); nu am votat pentru că știu sigur că la noi nu se va petrece nici o schimbare pozitivă multă vreme de acum înainte; nu am votat pentru că am dorit să protestez în acest fel împotriva întregii „clase politice” românești.
 

P.S. La numai cîteva zile după ce am finalizat redactarea acestui material, a fost publicat în “Adevărul” din 15 dec. 2000 un articol intitulat “Reformă economică sau consiliu monetar?”, semnat de Gheorghe Cercelescu. Printre altele, autorul prezintă o serie de date referitoare la evoluția economiei naționale a țării noastre în perioada 1990-2000. Redau aici cîțiva indicatori prezentați în articolul respectiv:
  • cînd a început procesul de privatizare, regiile autonome și companiile naționale (excluse din start de la privatizare) reprezentau 55% din activele statului (cred că autorul a pierdut din vedere faptul că, în cele din urmă, Romtelecom a fost parțial privatizat – o firmă străină a preluat 35% din capitalul societății naționale de telecomunicații)
  • în perioada analizată s-a privatizat 35% din capitalul societăților comerciale proprietate de stat; în industrie, acest procent este de 32%, adică sub media pe economie
  • cele patru bănci aflate încă în proprietatea statului reprezintă peste 50% din capitalul total al băncilor autohtone
  • în agricultură, statul încă mai deține peste jumătate din cele 21 de milioane de hectare de terenuri agricole și forestiere, la care se adaugă o parte foarte mare din dotarea tehnică și serviciile specifice agriculturii
După cum se poate observa, aceste cifre confirmă datele prezentate de mine mai sus, pentru care eu nu am avut posibilitatea să indic o sursă precis㠖 eu cunoșteam aceste informații din surse diverse, din presa scrisă sau audio-vizuală.