:
Marx despre stalinism și comunism
Manuscrise economico-filosofice din 1844

Comunismul… este suprimarea pozitivă a proprietății private; mai întîi el apare ca proprietate privată universală. Adoptînd această relație în universalitatea ei, comunismul:

1) în prima sa formă nu e decît o generalizare și desăvîrșire a relației de proprietate privată; ca atare, el se prezintă sub un dublu aspect: în primul rînd, dominația proprietății materiale asupra lui este atît de puternică, încît el tinde să distrugă tot ce nu poate fi posedat de toți cu titlu de proprietate privată; el vrea să impună cu forța să se facă abstracție de talent etc. Posesiunea fizică nemijlocită îi apare ca singurul țel al vieții și existenței; categoria de muncitor nu se suprimă, ci se extinde asupra tuturor oamenilor; relația de proprietate privată rămîne relația comunității cu lumea lucrurilor… Acest comunism, întrucît neagă în toate domeniile personalitatea omului, este tocmai expresia consecventă a proprietății private, care reprezintă această negare. Invidia generală și care se instituie ca autoritate nu este decît forma ascunsă în care se constituie și se îndestulează, în alt mod, cupiditatea. Orice proprietate privată ca atare manifest㠖 cel puțin împotriva proprietății private mai bogate – invidie și tendință de nivelare, astfel încît acestea constituie esența concurenței. Comunismul rudimentar nu este decît desăvîrșirea acestei invidii și a acestei tendințe de nivelare, pornind de la un minim imaginat. El are o măsută precisă, limitată. Cît de puțin este această suprimare a proprietății private o apropriere autentică ne-o dovedește tocmai negarea abstractă a întregii lumi a culturii și civilizației, întoarcerea la simplitatea nefirească a omului sărac și lipsit de trebuințe, care nu numai că n-a depășit proprietatea privată, dar nici nu a ajuns încă pînă la ea.

Comunitatea este numai comunitatea muncii și egalitatea salariului pe care-l plătește capitalul colectiv – comunitatea în calitate de capitalist general. Ambele laturi ale relației sînt ridicate la o generalitate imaginată: munca – ca determinație în care este situat fiecare, iar capitalul – ca generalitate și autoritate recunoscută a comunității.

…Prima suprimare pozitivă a proprietății private, comunismul rudimentar, nu este, așadar, decît o formă de manifestare a mîrșăviei proprietății private, care vrea să se afirme drept comunitate pozitivă.

2) Comunismul a) cu caracter încă politic, democratic sau despotic; b) însoțit de abolirea statului, dar totodată nedesăvîrșit încă și fiind încă afectat de proprietatea privată, adică de înstrăinarea omului. Şi într-o formă și în cealaltă comunismul e deja conceput ca reintegrare sau reîntoarcere a omului în sine însuși, ca suprimare a autoînstrăinării omului, dar deoarece n-a sesizat încă esența pozitivă a proprietății private și nici n-a înțeles natura umană a trebuinței, se mai află și el încă în captivitatea proprietății private și este contaminat de ea. El a sesizat conceptul de proprietate privată, dar nu încă și esența acesteia.

3) Comunismul ca suprimare pozitivă a proprietății private – această autoînstrăinare a omului – și deci ca apropriere reală a esenței umane de către om și pentru om; așadar, ca o reîntoarcere completă și conștientă, desăvîrșită în cadrul întregii complexități a dezvoltării de pînă acum, a omului pentru sine la starea sa de om social, adică de om uman. Acest comunism, ca naturalism desăvîrșit = umanism, ca umanism desăvîrșit = naturalism; el este adevărata rezolvare a conflictului dintre om și natură și dintre om și om, adevărata soluționarea conflictului dintre existență și esență, dintre obiectivare și autoafirmare, dintre libertate și necesitate, dintre individ și specie. El este dezlegarea enigmei istoriei și e conștient că este această dezlegare.

Întreaga mișcare a istoriei este deci, pe de o parte, procesul real al genezei acestui comunism – nașterea existenței lui empirice – iar pe de altă parte, pentru conștiința lui gînditoare – mișcarea înțeleasă și cunoscută a devenirii lui, pe cînd sus-menționatul comunim încă nedesăvîrșit caută în sprijinul său o dovadă istorică în unele formații istorice opuse proprietății private, caută o astfel de dovadă în ceea ce există, smulgînd din procesul dezvoltării istorice diferite momente izolate… și invocîndu-le ca probă a autenticității sale istorice; prin aceasta însă, el nu demonstrează decît că partea incomparabil mai mare a acestui proces contrazice afirmațiile sale și că, dacă a existat vreodată , tocmai existența sa trecută îi infirmă pretențiile de esențialitate.

Este lesne de înțeles de ce întreaga mișcare revoluționară își găsește necesarmente atît baza empirică, cît și cea teoretică în mișcarea proprietății private, sau, mai precis, în sfera economicului.

Această proprietate privată materială, nemijlocit sensibilă, este expresia materială, sensibilă, a vieții umane înstrăinate. Mișcarea proprietății private – producția și consumul – este manifestarea sensibilă a mișcării întregii producții de pînă acum, adică realizarea sau realitatea omului… De aceea suprimarea pozitivă a proprietății private, ca apropriere a vieții umane, înseamnă suprimarea pozitivă a oricărei înstrăinări, deci reîntoarcerea omului de la religie, familie, stat etc. la existența sa umană, adică socială…

Am văzut cum în ipoteza suprimării pozitive a proprietății private omul produce pe om, adică pe sine însuși și pe alt om; cum obiectul, acest produs nemijlocit al activității individualității omului, este totodată propria lui existență pentru alt om, existența acestuia din urmă și existența acestuia pentru cel dintîi. Dar în același mod, atît materialul muncii cît și omul ca subiect sînt rezultatul și punctul de plecare al mișcării (și tocmai în faptul că el trebuie să constituie acest punct de plecare rezidă necesitatea istorică a proprietății private). Caracterul social este, așadar, caracterul general al întregii mișcări; după cum însăși societatea îl produce pe om ca om, așa și el o produce pe ea. Atît prin conținutul lor cît și prin modul lor de existență, activitatea și folosința roadelor ei au un caracter social, sînt activitate socială și folosință socială. Esența umană a naturii există numai pentru omul social; căci numai în societate natura este pentru el veriga care-l leagă de om, existența lui pentru altul și a altuia pentru el, elementul vital al realității umane; numai în societate există ea ca fundament al propriei lui existențe umane. Numai în societate existența sa naturală este pentru el existența sa umană și natura devine pentru el om. Societatea este, așadar, desăvîrșirea unității esențiale a omului cu natura, adevărata înviere a naturii, naturalismul realizat al omului și umanismul realizat al naturii.

Activitatea socială și folosința socială nu există nicidecum numai sub forma de activitate direct colectivă și de folosință direct colectivă, deși activitatea colectivă și folosința colectivă, adică activitatea și folosința care se manifestă și se afirmă nemijlocit în comuniune reală cu alți oameni, vor avea loc pretutindeni unde sus-amintita expresie nemijlocită a sociabilității își are temeiul în însuși conținutul acestei activități sau folosințe și corespunde naturii lui.

Dar chiar și atunci cînd depun o activitate științifică etc., pe care numai arareori o pot efectua în nemijlocită comuniune cu alți oameni, chiar și atunci eu desfășor o activitate socială, pentru că lucrez ca om. Nu numai că materialul activității mele îmi este dat ca produs social (ca și însăși limba pe care o folosește gînditorul), dar și propria mea existență este activitate socială; deci, ceea ce eu fac din mine însumi fac din mine pentru societate, conștient fiind că sînt o ființă socială…

4) După cum proprietatea privată nu e decît expresia sensibilă a faptului că omul devine obiectual pentru el însuși și totodată, dimpotrivă, un obiect inuman și străin lui însuși, că manifestarea lui de viață este înstrăinarea lui de viață, iar realizarea lui – privare de realitate, realitate străină lui, tot astfel suprimarea pozitivă a proprietății private, adică aproprierea sensibilă pentru om și de către om a esenței și vieții umane, a omului obiectual, a lucrurilor produse de om, nu trebuie înțeleasă numai în sensul de folosire directă, unilaterală, nu numai în sensul de a poseda, de a avea. Omul își apropriază esența sa omnilaterală într-un mod omnilateral, deci ca om total…

Proprietatea privată ne-a făcut atît de stupizi și de unilaterali, încît un obiect devine al nostru abia din momentul cînd îl avem, cînd deci există pentru noi sub formă de capital sau cînd este nemijlocit în posesia noastră, cînd îl mîncăm, îl bem… pe scurt cînd îl folosim, și asta cu toate că proprietatea privată concepe toate aceste forme de realizare directă a posesiunii numai ca mijloace de trai, și că viața căreia îi servesc ca mijloace este viața proprietății private: muncă și capitalizare.

Locul tuturor simțurilor fizice și intelectuale l-a luat, de aceea, simpla înstrăinare a tuturor acestor simțuri, simțul posedării. Ființa umană a trebuit să fie redusă la această sărăcie absolută, ca să dea naștere din sine bogăției sale lăuntrice…

Suprimarea proprietății private înseamnă, prin urmare, emanciparea totală a tuturor simțurilor și însușirilor omenești; dar ea este această emancipare tocmai prin faptul că aceste simțuri și însușiri au devenit umane atît subiectivcît și obiectiv. Ochiul a devenit ochi omenesc, tot așa cum obiectul său a devenit obiect social, omenesc, creat de om pentru om. De aceea, nemijlocit în practica lor, simțurile au devenit teoreticieni. Ele se raportează la lucru de dragul lucrului, dar lucrul însuși este relație omenească obiectuală cu sine și cu omul, și invers. Ca urmare, trebuința și uzul lucrului și-au pierdut natura egoistă, iar natura și-a pierdut utilitatea nudă, întrucît utilul a devenit util omenesc.

Tot așa simțurile și plăcerile celorlalți oameni au devenit un bun al meu propriu. De aceea, pe lîngă aceste organe nemilocite, se dezvoltă organe sociale, sub forma societății. Așa, de pildă, activitatea în colaborare nemijlocită cu alții etc. a devenit un organ de manifestare a propriei mele vieți și un mod de a apropria viața umană…

După cum datorită mișcării proprietății private, mișcării bogăției și sărăciei ei – adică a bogăției și sărăciei ei materiale și spirituale – societatea în devenire găsește tot materialul necesar pentru acest proces de formare (a simțurilor – n.n.), tot astfel societatea constituită îl produce pe om în toată această bogăție a ființei sale, produce pe omul bogat, multilateral și profund în toate simțurile sale, ca pe o realitate permanentă a ei…

Vedem că istoria industriei și existența obiectuală devenită a industriei constituie cartea deschisă a forțelor esențiale ale omului, psihologia umană așa cum se prezintă ea simțurilor noastre și care pînă acum n-a fost considerată în conexiunea ei cu esența omului, ci întotdeauna numai sub aspectul unei relații exterioare de utilitate, deoarece – rămînînd în cadrul înstrăinării – oamenii au putut vedea realitatea forțelor esențiale umane și activitatea generică a omului numai în existența generală a omului, în religie sau în istorie luată sub formele ei abstract-generale, ca politică, artă, literatură etc.

Vedem cum locul bogăției și mizeriei de care se ocupă economia politică îl ia omul bogat și trebuința umană bogată. Omul bogat este totodată omul care are nevoie de o totalitate de manifestări de viață umane, omul la care propria sa realizare se manifestă ca necesitate lăuntrică, ca nevoie. Nu numai bogăția omului, ci în egală măsură și sărăcia lui capăt㠖 în socialism – o semnificație umană și deci socială. Ea este legătura pasivă care-l face pe om să resimtă nevoia de de cea mai mare bogăție, și anume nevoia de alt om…

Manuscrisele…, neterminate, scrise de Marx în aprilie-august 1844, au apărut prima dată în 1927 și apoi în 1932. Paginile de față reprezintă (din păcate, doar) o selecție din pag. 573-585 ale vol. K. Marx, Fr. Engels – Scrieri din tinerețe, București, Ed. Politică 1968.