Alexandru Vătreanu
Pentru un partid al comuniștilor români
Punct de vedere
Proletariatul
 

Fără îndoială că, înainte de a începe elaborarea unui proiect pentru o construcție sau instalație, este obligatorie cunoașterea proprietăților materialelor ce urmează a fi utilizate, respectiv cunoașterea funcțiilor componentelor disponibile.
Aceeași rigoare se impune și în cazul elaborării unui proiect pentru un partid de clas㠖 partid al comuniștilor – cu mențiunea că, în acest caz, este obligatorie cunoașterea bazei de masă, adică identificarea claselor sociale, a păturilor și grupurilor ce alcătuiesc societatea respectivă, a contradicțiilor ce le opun, a conflictelor și aspirațiilor din interiorul lor, a dezieratelor și acțiunilor ce le întreprind sau le au în vedere.
Se știe că despre clasele sociale s-a scris foarte mult, dar, cu toate acestea, în România încă nu există o imagine unică asupra a ceea ce numim proletariat. Unii dintre noi, proletari fiind, refuză să se recunoască ca atare, iar alții, burghezi sadea sau lumpenproletari, se pretind a fi proletari. Nu-i de mirare că lucrurile stau așa.
Nomenclatura a negat cu vehemență existența proletariatului în condițiile desființării burgheziei, dar, cu toate acestea, recunoștea existența clasei muncitoare pe care o gratula cu atribute de minunată și eroică.
Cît de ambiguă și incoerentă era atitudinea nomenclaturii în raport cu relația clasă muncitoare-proletariat-capitalism rezultă din definiția prezentată în manualul pentru învățămînt superior intitulat Curs de socialism științific, editat de Editura Politică a Partidului Comunist Român.
Potrivit manualului, “Clasa muncitoare (proletariatul) reprezintă categoria socială de salariați, formată din producători direcți de bunuri materiale și lucrători care deservesc și întrețin mașinile și aparatura din toate sectoarele de activitate, îndeplinind o muncă fizică, lipsiți de mijloace de producție, nevoiți să trăiască din vînzarea forței de muncă, exploatați și asupriți de către capitaliști, proprietarii principalelor mijloace de producție”.
Așadar, muncitori respectiv proletari ar fi doar producătorii direcți de bunuri materiale, ce prestează munci fizice!
Nu știu dacă acest verdict este rodul prostiei sau diverisunii dar, cu certitudine, majoritatea muncitorilor școliți refuză să fie considerați proletari și au devenit partenerii propriilor lor adversari.
Cantonarea muncitorilor și proletarilor doar în categoria celor ce prestează munci fizice în producția directă de bunuri materiale, respectiv a celor ce-și cîștigă existența în activitatea de întreținere a mașinilor și aparaturii tehnice, dincolo de faptul că a generat mari animozități și discriminări, a condamnat proletariatul la lipsa oricărui viitor, dată fiind deplasarea caracterului muncii de la cel preponderent fizic la cel preponderent intelectual. În același timp, un atare verdict a denaturat esența claselor sociale prin înlocuirea relațiilor dintre oameni și oameni cu relații între oameni și natură.
Dar nici în redactarea întemeietorilor marxismului definirea proletariatului nu are un contur clar, deslușibil. Potrivit lor, “Prin proletariat se înțelege clasa muncitorilor salariați moderni care, neposedînd mijloace de producție proprii, sînt nevoiți să-și vîndă forța de muncă pentru a putea trăi”.
Întemeietorii marxismului nu precizează în mod expres cine sînt muncitorii moderni. În literatura marxistă se fac referiri la muncitorul manual, muncitorul colectiv și, respectiv, muncitorul ce prestează munca generală. Totodată, în definirea proletariatului se face referire la actul vînzării forței de muncă, referire pe care o consider ambiguă deoarece forța de muncă reprezintă totalitatea aptitudinilor fizice și intelectuale care există în personalitatea vie a omului și nu doar partea ce a făcut obiectul tranzacției de închiriere și nu de vînzare așa cum este formulat. Vînzarea este un act de cedare definitivă a dreptului de proprietate și nu doar de folosință pe termen limitat.
De asemenea, sentința “nu trăiesc decît atîta vreme cît găsesc de lucru” trebuie privită cu multe rezerve, deoarece lui “a trăi” i se poate atribui conotația vieții biologice sau a celei umane: existența și esența.
Nu pot trece cu vederea nici categoria economică denumită salariu – componentă a prețului de cost. Azi, salariul nu se mai limitează la raportul direct de subordonare a muncitorului către capitalist. Azi, salariați sînt și preoții și militarii și gărzile de corp ale oficialilor, funcționari ai organelor de securitate ș.a.m.d., toți din aceeași sursă, și anume bugetul de stat.
Iată de ce menținerea în continuare a unei definiții vetuste în ceea ce privește cantonarea proletariatului doar în domeniul producției directe de bunuri materiale este nepotrivită și necesită neîntîrziata ei reactualizare.
Precizez că cele ce urmează nu se vor sentințe sau verdicte, ci doar puncte de vedere personale. De asemenea, atenționez cititorii că, folosindu-mă în continuare de noțiunea de proletariat, nu am în vedere totalitatea oamenilor săraci, așa cum era denumită în Roma antică și larg folosită în literatura socialistă-utopică de la sfîrșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea și nici sinonimul clasei muncitoare de care s-au folosit “economiștii” Marx și Engels. Nu exclud ca în accepțiunea întemeietorilor marxismului muncitorul modern să fie muncitorul economiștilor, dar:
  • A accepta identitatea muncitor modern = proletar ar însemna să atribui proletariatului doar funcția muncitorului economiștilor, adică: marfă însuflețită anexă și componentă a mașinii, producător și produs al capitalului.
  • A accepta identitatea muncitor modern = proletar ar însemna să reduc proletariatul la o masă abstractă de mîini, lipsită de capete, uniformizată și standardizată, inconștientă de cauzele mizeriei sale fizice și spirituale, impasibilă la propria dezumanizare.
  • A accepta identitatea muncitor modern = proletar ar însemna să condamn proletariatul la pieire, deoarece automatizarea și robotizarea îl alungă pe muncitor de lîngă mașină.
  • A accepta identitatea muncitor modern = proletar ar însemna să consider că nu există decît oameni ocupați în producție, unelte ale căror necesități se reduc doar la întreținere pe durata utilizării.
Se știe că pentru economiști nu există șomeri, flămînzi, bolnavi, cerșetori, muribunzi, elevi, studenți, pensionari, adică oameni în general.
Economiștilor le sînt străine aspirațiile sociale ale oamenilor, dorința lor de a li se recunoaște și respecta demnitatea de oameni, lupta lor împotriva destinului de a fi “anexă la mașină”, ura lor împotriva a tot ce-i dezumanizează.
Tocmai pentru că economia politică burgheză nu ține seama de esența umană și de istoria ei, tocmai pentru că este o știință despre o lume inumană de lucruri și de mărfuri, Marx o supune în Manuscrise economico-filozofice din 1844 unei severe critici filozofice, critică ce constituie temeiul revoluției comuniste, critică din care rezultă că societatea capitalistă pune sub semnul întrebării nu numai fapte economice și obiecte, ci întreaga existență a omului, realitatea lui umană.
Elaborînd și dezvoltînd conceptul de muncă înstrăinată, Marx desemnează prin acesta nu doar o realitate economică, ci o înstrăinare a omului, o deposedare a lui, o devalorizare a vieții sale și o pierdere a realității umane. Ca atare, în critica pe care Marx o face economiei politice burgheze el privește omul ca om și nu doar ca subiect economic.
În același timp, critica lui este și o negare pozitivă a economiei politice burgheze, deoarece ea demonstrază nu numai inadecvarea de fapt și insuficiența economiei politice capitaliste, ci conține și principiile pentru reconstrucția ei. În cadrul acestei critici, economia politică este transformată radical. Ea devine o știință despre condițiile necesare revoluției comuniste, iar această revoluție este – dincolo de orice răsturnare economic㠖 o revoluție a întregii istorii a omului, o revoluție a esenței sale umane.
Așadar, în opera filozofică a lui Marx munca înstrăinată, respectiv produsul ei – proprietatea privată, sînt considerate nu doar nu doar concepte ale economiei politice, ci concepte în vederea unui eveniment decisiv în istoria omenirii, și anume revoluția comunistă. Or, revoluția comunistă suprimînd munca înstrăinată, respectiv înstrăinarea omului, este singura revoluție ce realizează aproprierea reală a esenței umane de către om pentru om. Oricîte revoluții s-au făcut și se vor mai face, atîta vreme cît munca înstrăinată rămîne în continuare dominantă a societății nu se poate vorbi de revoluție comunistă sau socialistă.
Or, “revoluția comunistă înseamnă ruptura cea mai radicală cu relațiile de proprietate moștenite din trecut; nu e deci de mirare că în cursul dezvoltării ei se produce ruptura cea mai radicală cu ideile tradiționale” (Manifestul Partidului Comunist, p. 486). Ca atare, este lesne de înțeles că ruptura cu relațiile de proprietate din trecut este un proces îndelungat, deoarece aceasta implică nu numai suprimarea pozitivă a proprietății private, ci suprimarea pozitivă a oricărei înstrăinări (spre exemplu, înstrăinarea religioasă, familială, statală etc.). Prin consecință, proletariatului îi este hărăzită o durată de viață foarte îndelungată, iar revoluția comunistă nu trebuie considerată un eveniment efemer, prilej de festivități aniversare.
Marx ordonează cursul dezvoltării revoluției comuniste în patru stadii. În primele trei stadii, “comunismul se mai află și el încă în captivitatea proprietății private și este contaminat de ea”. Abia în cel de-al patrulea stadiu, în care suprimarea pozitivă a proprietății private este “aproprierea  reală a esenței umane de către om și pentru om … reîntoarcerea completă și conștientă … a omului pentru sine la starea sa de om social, adică de om uman”, se poate vorbi de “comunismul ca socialism care corespunde cu umanismul”.
Nu știu dacă Lenin a luat cunoștință de conținutul Manuscriselor economico-filozofice, dar revoluția bolșevică și cele ce i-au urmat au confirmat pe deplin descrierea făcută de Marx primului stadiu al comunismului, denumit de el “comunismul rudimentar”. Potrivit lui, “comunismul rudimentar este forma de manifestare a mîrșăviei proprietății private, care vrea să se afirme drept comunitate pozitivă. Mai întîi, el apare ca proprietate privată universală și în această formă dominația proprietății materiale asupra lui este atît de puternică, încît el tinde să distrugă tot ce nu poate fi posedat de toți cu titlul de proprietate privată; el vrea să impună cu forța să se facă abstracție de talent etc. Posesiunea fizică nemijlocită îi apare ca singurul țel al vieții și existenței; categoria de muncitor nu se suprimă, ci se extinde asupra tuturor oamenilor; relația de proprietate privată rămîne relația comunității cu lumea lucrurilor; în sfîrșit, această mișcare, care constă în a opune proprietății private proprietatea privată generală, își găsește expresia într-o formă animalică, care opune căsătoriei (care este, ce-i drept, o formă de proprietate exclusivă) comunizarea femeilor, cînd femeia devine deci proprietate comună obștească.
Acest comunism, întrucît neagă în toate domeniile personalitatea omului, este tocmai expresia consecventă a proprietății private, care reprezintă această negare. Invidia generală și care se instituie ca autoritate nu este decît forma ascunsă în care se constituie și se îndestulează, în alt mod, cupiditatea. Orice proprietate privată ca atare manifest㠖 cel puțin împotriva proprietății mai bogate – invidie și tendință de nivelare, astfel încît aceasta constituie esența concurenței. Comunismul rudimentar nu este decît desăvîrșirea acestei invidii și a acestei tendințe de nivelare, pornind de la un minimum imaginat. Cît de puțin este această suprimare a proprietății private o apropriere autentică ne-o dovedește tocmai negarea abstractă a întregii lumi a culturii și civilizației, întoarcerea la simplitatea nefirească a omului sărac și lipsit de trebuințe, care nu numai că n-a depășit proprietatea privată, dar nici nu a ajuns încă pînă la ea”.
Nu cred că este necesar un efort prea mare pentru a desluși în comunismul rudimentar și lipsit de idei trăsăturile esențiale ale capitalismului nomenclaturist ce a constituit parte a istoriei României timp de 45 de ani.
De asemenea, nu cred că, dezvăluind în paginile publicației Rezistența esența capitalistă a “comunismului” celor 45 de ani, am săvîrșit un sacrilegiu față de Marx. Chiar el însuși, în critica pe care o face comunismului rudimentar, menționează: “Comunitatea este numai comunitatea muncii și egalitatea salariului pe care-l plătește capitalul colectiv – comunitatea în calitate de capitalist general” (sublinierile îmi aparțin).
Analizele făcute de Ana Bazac și de subsemnatul – deși au stîrnit o oarecare indignare în rîndurile nostalgicilor neselectivi – au evidențiat faptul că înlăturarea burgheziei nu duce în mod implicit și imediat la negarea pozitivă a proprietății private, respectiv a vieții acesteia: munca salariată și capitalizarea. Tot aceiași autori au relevat și faptul că înlăturarea burgheziei nu presupune nicidecum obligativitatea universalizării proprietății private prin dispersie, ci din contră: concentrarea proprietății private în puterea unei noi clase dominante – așa cum a fost nomenclatura. Nu ascund și nici nu trebuie ascuns faptul că această proprietate privată concentrată chiar în puterea unei clase nonproprietare a avut efecte benefice deosebite în ceea ce privește dezvoltarea societății. Mărturisesc din nou că, atunci, cei mulți am trăit mai bine decît părinții noștri și în deplină siguranță a zilei curente și a celei de mîine. Azi copiii noștri o duc mai rău decît părinții noștri și trăiesc în deplina nesiguranță atît a zilei curente cît și a celei de mîine. Implicațiile transformatoare deosebite ce au avut loc asupra tuturor domeniilor vieții sociale și cu precădere asupra științei, învățămîntului de toate gradele, a cercetării științifice, a serviciilor de civilizație urbană, a creșterii natalității, a sporirii duratei de viață și asupra multor altora, mă fac ca azi, în condițiile decăderii totale a patriei, să afirm și mai convins ca oricînd că perioada celor 45 de ani va fi înscrisă cu litere de aur în istoria României ca cea mai rodnică perioadă a tuturor timpurilor.
Dar să nu creadă nimeni că, afirmînd cele de mai sus, sînt adeptul reconstituirii a ceea ce a fost. Departe de mine așa ceva. Pentru mine, ceea ce a fost și-a epuizat motivația pentru care a existat și, ca atare, reconstituirea este lipsită de logică. Comunismul religios esenian poate fi încă o tentație pentru mulți filantropi, dar reconstituirea lui nu ar face altceva decît să reconfirme eșecul. De aceea, Marx, în Manuscrisele economico-filozofice de la 1844, afirma referindu-se la comunismul rudimentar: „... dacă a existat vreodată, tocmai existența lui trecută îi infirmă pretențiile de esențialitate”.
Desigur că pot fi întrebat ce legătură are toată această incursiune în critica economiei politice capitaliste făcută de Marx în Manuscrisele economico-filozofice cu definirea proletariatului, mai ales c㠖 fără a-l opune pe Marx lui Marx – critica respectivă, pe lîngă faptul că este un model de critică social㠖 economie, politică, filozofie, teorie, practic㠖 configurează în același timp portretul celui căruia istoria îi încredințează cea mai nobilă misiune și căruia i se spune proletariat.
Să nu-și închipuie nimeni că proletarul este un zeu; ba dimpotrivă. Prin înstrăinare, el este lipsit de tot ce e omenesc, dar în același timp el a căpătat conștiința teoretică a cauzelor acestei înstrăinări și pentru abolirea ei necesitatea îl împinge să se revolte împotriva neomenescului și a mizeriei. Ca atare, în spiritul celor de mai sus un prim crochiu pentru definiția proletariatului ar putea fi: Proletariat este categoria socială ce prestează muncă înstrăinată în condițiile proprietății private capitaliste, conștientă de cauzele mizeriei sale fizice și spirituale, încredințată că suprimarea înstrăinării, respectiv negarea pozitivă a proprietății private o poate face numai o revoluție calitativă, totală și radicală a cărei desfășurare depășește componenta existențială a omului și realizează aproprierea reală a esenței umane de către om pentru om.
Fără îndoială că formularea de mai sus suportă și critici și îmbunătățiri, dar absența oricăruia dintre atributele menționate coboară proletariatul la nivelul masei și îl asimilează unui subiect economic ce nu depășește limitele unei anexe a mașinii, respectiv a unui tub digestiv.
Marx nu încredințează misiunea istorică a revoluției comuniste categoriei de muncitori, categorie pe care o dorește suprimată și a cărei extindere în comunismul rudimentar o critică. De altfel, chiar chemarea „Proletari din toate țările, uniți-vă!” stă mărturie în acest sens.
Însă a fi proletar desăvîrșit înseamnă a cunoaște. A cunoaște modul în care omul se raportează la propria sa activitate, implicit la produsul muncii sale. A cunoaște situația social-istorică și a recunoaște în același timp că această cunoaștere angajează și impune datorii. Cunoașterea de către proletariat a situației social-istorice nu este o simplă cunoaștere teoretică, o contemplare neangajată. Cunoașterea de către proletariat a situației social-istorice înseamnă practica abolirii existentului și transformarea lui în realitate autentic umană.
Fără îndoială că un atare portret al proletariatului va stîrni proteste din partea nomenclaturiștilor, a vulgaro-bolșevicilor și a epigonilor acestora, a șefilor de cadre și a autorilor cursurilor de „socialism științific”, adică a tuturor celor ce beneficiau de condiția de subiect economic a muncitorului. Fără îndoială că și cei apropiați îmi vor reproșa că selectînd proletariatul în conformitate cu cele mai sus menționate nu vom ocupa nici locurile unui modest stadion modest, chiar dacă acolo vom mobiliza proletariatul din întreaga lume. Eu socot că vina pentru această arie foarte restrînsă a proletariatului o poartă comuniștii. Ei încă nu au înțeles că misiunea lor este proletarizarea subiecților economici și constituirea lor ca clasă. Extinderea ariei proletariatului și constituirea lui ca clasă nu trebuie limitată doar la gulerele cenușii. Muncă înstrăinată prestează și academicienii, și profesorii, și medicii, și economiștii, și inginerii, și docherii, și femeile de serviciu ș.a.m.d. Proletarizarea trebuie să cuprindă totalitatea celor ce prestează muncă înstrăinată, indiferent dacă efectuează o muncă nemijlocit productivă sau indirect productivă.
Discriminarea vulgaro-bolșevică trebuie exclusă și condamnată. Revoluția comunistă este o revoluție a omului cult, o revoluție întemeiată pe munca generală, o revoluție a societății care a depășit stadiul muncii divizate și prestează cu preponderență munca generală.
Dar despre muncă, munca înstrăinată, proletarizare și misiunea partidului ca intelectual colectiv, ca laborator al cunoașterii istorico-sociale și ca constituent al clasei, în numerele viitoare.
 
București, decembrie 2000